Tagasi foorumisse

Domeenivaidluste Komisjoni tööpõhimõtete uuendamine

Domeenivaidluste menetluse efektiivsemaks muutmise eesmärgil soovime vähendada menetluse aega, alandades vaidlustusavaldusele vastamise ja komisjoni otsuse tegemise tähtaega ning täpsustada vaidlustusavalduse esitamise formaalseid nõudeid. Tagasiside saamise eesmärgil saatis EIS kavandatavad reglemendi olulisemad muudatused ka domeenivaidluste komisjoni liikmetele.

Ootame Teie tagasisidet kommentaaridesse 24. oktoobriks!

C1. Reglemendi punkti 1.4 muutmine 

Hetkel kehtiv:

1.4. Komisjoni töö korraldab EIS. Vaidlusi lahendavad ainult Komisjoni liikmed. 

Reglemendi punkt 1.4 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:

1.4. Domeenivaidluste lahendamiseks ettevalmistamise ja Komisjoni töö asjaajamise tagab Domeenivaidluste Komisjoni Sekretariaat. Vaidlusi lahendavad ainult Komisjoni liikmed. 

Selgitus: Ettepaneku eesmärk on viia reglementi sisse domeenivaidluste komisjoni sekretariaadi mõiste ja selgitada täpsemalt sekretariaadi töö sisu.

 

C2. Reglemendi punkti 2.16 lisamine 

Reglemendi punkt 2.16 kehtestatakse järgmises sõnastuses:

2.16 Domeenivaidluste Komisjoni Sekretariaat - koosneb EIS-i määratud töötajatest. 

Selgitus: Ettepaneku eesmärk on sisustada domeenivaidluste komisjoni sekretariaadi mõiste.

 

C3. Reglemendi punkti 5.2.2 vaidlustusavalduse esitamise nõuete täpsustamine 

Hetkel kehtiv:

5.2. Vaidlustusavaldus ja sellele lisatud tõendid esitatakse elektrooniliselt ning selles tuleb märkida järgmist:

5.2.2.Registreerija nimi ja kõik Vaidlustajale teada olevad Registreerija või tema esindaja andmed (sealhulgas posti- ja e-postiaadressid, telefoni ja faksi numbrid), mille kaudu on võimalik Registreerija või tema esindajaga kontakteeruda, sealhulgas võimalikud kontaktandmed, mida Vaidlustaja kasutas Registreerijaga suheldes enne Vaidlustusavalduse esitamist; 

Reglemendi punkt 5.2.2 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:

5.2. Vaidlustusavaldus ja sellele lisatud tõendid esitatakse elektrooniliselt ning selles tuleb märkida järgmist:

5.2.2.Registreerija nimi või tema esindaja andmed, sealhulgas posti- ja e-postiaadressid, telefoni ja faksi numbrid, mille kaudu on võimalik Registreerija või tema esindajaga kontakteeruda, sealhulgas võimalikud kontaktandmed, mida Vaidlustaja kasutas Registreerijaga suheldes enne Vaidlustusavalduse esitamist; 

Selgitus: Ettepaneku eesmärk on kohustada vaidlustajat vaidlustusavalduses esitama registreerija kohta kõik kontaktandmed, sh ka tema postiaadress. Kuna tsiviilkohtumenetluse seaduse (TsMS) kohaselt tuleb vahekohtumenetluses dokumendid edastada vastaspoolele kätte tema teadaolevale viimasele postiaadressile, peab EIS-i hinnangul analoogne põhimõte olema tagatud ka domeenivaidluste puhul.

Olukorras, mil vaidlustajal ei õnnestu või pole võimalik postiaadressi esitada, saab DVK sekretariaat teda suunata kasutama (või ise aidata kaasa uurida) avalike andmebaase- nt Eesti äriühingute aadressi saab kätte äriregistrist ning füüsilise isiku kohta saab aadressi küsida rahvastikuregistrist (tegemist on õigustatud huviga, mistõttu lubab rahvastikuregistri seadus ka selliste andmete väljastamise küsimist). Muudel juhtudel, nt kui tegemist on välismaise registreerijaga, saab kasutada nt muude ccTLD registrite abi, võimalikke andmebaase, uurida riigiasutustelt vms.

 

C4. Reglemendi punkti 6.1 vaidlustusavalduse parandamise tähtaja täiendamine 

Hetkel kehtiv:

6.1. Komisjon saadab Vaidlustajale kinnituse Vaidlustusavalduse kättesaamise kohta. Kui Komisjon leiab, et Vaidlustusavaldus ei vasta Reglemendis sätestatud formaalsetele nõuetele, teavitab ta Vaidlustajat puudustest ja annab Vaidlustajale 7 kalendripäeva vastavate puuduste kõrvaldamiseks. Kui Vaidlustaja tähtaja jooksul ei kõrvalda puudusi, siis teavitab Komisjon Vaidlustajat Vaidlustusavalduse menetlusse võtmise keeldumisest. Vaidlustaja tasutud Komisjoni lõivu ei tagastata. Sel alusel menetlusse võtmisest keeldumine ei võta Vaidlustajalt õigust esitada uus parandatud Vaidlustusavaldus. 

Reglemendi punkt 6.1 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:

6.1. Komisjon saadab Vaidlustajale kinnituse Vaidlustusavalduse kättesaamise kohta. Kui Komisjon leiab, et Vaidlustusavaldus ei vasta Reglemendis sätestatud formaalsetele nõuetele, teavitab ta Vaidlustajat puudustest ja annab Vaidlustajale 7 kalendripäeva vastavate puuduste kõrvaldamiseks. Kui Vaidlustusavaldus ei vasta punktis 5.2.2 sätestatud formaalsetele nõuetele, võib puuduste kõrvaldamise tähtaeg olla kuni 30 kalendripäeva. Kui Vaidlustaja tähtaja jooksul ei kõrvalda puudusi, siis teavitab Komisjon Vaidlustajat Vaidlustusavalduse menetlusse võtmise keeldumisest. Sellisel juhul tagastab Komisjon lõivu. Sel alusel menetlusse võtmisest keeldumine ei võta Vaidlustajalt õigust esitada uus parandatud Vaidlustusavaldus. 

Selgitus: Ettepaneku eesmärk on sätestada, et olukorras, mil vaidlustusavalduses puuduvad registreerija andmed, võib dokumendi puuduste kõrvaldamise tähtaeg olla kuni 30 kalendripäeva. Muudatus on ajendatud asjaolust, et EIS kohustab vaidlustajat esitama registreerija kohta kõik vajalikud andmed ning juhul, kui vaidlustajal osutub registreerija kohta andmete leidmine keeruliseks, on tal seda võimalik teha täiendava 30 päevase tähtaja jooksul.

Muudatuse teine oluline eesmärk on tagastada vaidlustajale tasutud lõiv juhul, kui tema esitatud avaldust ei võeta DVK menetlusse. Meie hinnangul on sellises olukorras põhjendatud tagastada kogu tasutud lõivumäära summa, sest vaidlustaja avalduse alusel pole sisuliselt DVK menetlust toimunud ning Komisjoni liikmel pole tekkinud otsuse tegemise kohustust.

 

C5. Reglemendi punkti 7.1 registreerija vastuse esitamise tähtaja lühendamine 

Hetkel kehtiv:

7.1. Registreerija esitab Vastuse Vaidlustusavaldusele 20 kalendripäeva jooksul pärast Vaidlustusavalduse kättesaamist. 

Reglemendi punkt 7.1 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:

7.1. Registreerija esitab Vastuse Vaidlustusavaldusele 14 kalendripäeva jooksul pärast Vaidlustusavalduse kättesaamist. 

Selgitus: Ettepaneku eesmärk on muuta domeenivaidluste komisjoni menetlus efektiivsemaks ja sätestada regulatsioon sarnaselt tsiviilkohtumenetluse seadusega (TsMS), mille kohaselt on kostjal kohtumenetluses vastuse esitamise tähtaeg hagile 14 päeva. Kuna reglemendi kohaselt loetakse registreerija vaidlustusavaldusest teavitatuks kolmandal tööpäeval, on sisuliselt tal õigus vastata vaidlustusavaldusele mitte 14, vaid kokku 17 kalendripäeva jooksul. Eeltoodud kaalutlusel on EIS-i hinnangul mõistlik alandada registreerija vastuse esitamise tähtaega.  

Juhul, kui registreerijal pole võimalik esitada vastust 14 päeva jooksul, on tal reglemendi punkti 13 kohaselt õigus taotleda erilistel asjaoludel vastuse esitamise tähtaja pikendamist. Nimetatud muudatusettepanekul on võetud arvesse enamiku DVK liikmete arvamust.

 

C6. Reglemendi punkti 15.10 Komisjoni otsuse tähtaja lühendamine 

Hetkel kehtiv:

15.10. Komisjon saadab otsuse Pooltele, asjakohasele Registripidajale ja EIS-ile 1 kuu jooksul pärast formaalsetele nõuetele vastava Vastuse Vaidlustusavaldusele kättesaamise kinnitamist või Vastuse Vaidlustusavaldusele esitamise tähtaja lõppemist. 

Reglemendi punkt 15.10 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:

15.10. Komisjon saadab otsuse Pooltele, asjakohasele Registripidajale ja EIS-ile 20 päeva jooksul pärast formaalsetele nõuetele vastava Vastuse Vaidlustusavaldusele kättesaamise kinnitamist või Vastuse Vaidlustusavaldusele esitamise tähtaja lõppemist.  

Selgitus: Ettepaneku eesmärk on lühendada komisjoni otsuse tegemise tähtaega. Kuna domeenivaidluste komisjoni eelis on see, et menetlus toimub tunduvalt kiiremini võrreldes menetlusega tavakohtus, peame menetluse kiiremaks muutmise huvides mõistlikuks otsuse tegemise tähtaja lühendamist 20 päevale. Nimetatud muudatusettepanekul on võetud arvesse enamiku DVK liikmete arvamust.

 

C7. Reglemendi punkti 16.1 muutmine 

Hetkel kehtiv:

16.1. Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. EIS ei täida otsust enne 14 kalendripäeva möödumist otsuse jõustumisest arvates.  

Reglemendi punkt 16.1 täiendatakse järgmises sõnastuses:

16.1. Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. EIS ei täida otsust enne 14 kalendripäeva möödumist otsuse jõustumisest arvates. Olukorras, mil Vaidlustusavalduse esemeks olev .ee domeeninime registreering on kustunud, läheb see .ee domeeninimi üle Reserveeritud domeenide nimekirja. Sellisel juhul saab Vaidlustaja Komisjoni otsuse täitmist nõuda vastavalt Reserveeritud domeenide registreerimise eritingimustele. 

Selgitus: Ettepaneku eesmärk tuleneb asjaolust, et EIS on praktikas puutunud kokku olukorraga, mil jõustunud komisjoni otsuse täitmist pole vaidlustaja mõistliku aja jooksul nõudnud, mistõttu on vaidlustusavalduse esemeks olev .ee domeeninimi kustunud. Kuna selline domeeninimi omab keelumärkeid (kustutamise ja üleandmise kohta), ei kustu domeen tsoonist lõplikult. Seetõttu on protseduuriliselt olnud keeruline anda vaidlustajale üle kustunud domeeninimi. Ettepaneku eesmärk on parendada olukorda selliselt, et vaidlustusavalduse esemeks olev kustunud domeeninimi viiakse üle reserveeritud domeenide nimekirja ning õigustatud isikul on vastavalt komisjoni otsusele võimalik domeen enda nimele registreerida.

 

C8. Reglemendi lisa 1 punkti 3 täiendamine 

Hetkel kehtiv:

3. Lõiv tuleb tasuda Eesti Interneti Sihtasutuse pangakontole nr 771000597046 LHV Pangas.

Reglemendi lisa 1 punkt 3 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:

3. Lõiv tuleb tasuda Eesti Interneti Sihtasutuse pangakontole nr 771000597046 LHV Pangas. (IBAN: EE577700771000597046, SWIFT: LHVBEE22). Dollari maksetel tasuda lõiv Eesti Interneti Sihtasutuse pangakontole nr 421010220096209012 SEB Pangas.
(IBAN: EE421010220096209012, SWIFT: EEUHEE2X).

Selgitus: Ettepaneku eesmärk on lisada punkt, et dollari maksetel tuleb lõiv tasuda SEB pangakontole ning ülejäänud maksetel tuleb eelistada LHV Panka.

Uus kommentaar

Email again:

© 2017 Eesti Interneti Sihtasutus  | Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn | Registrikood: 90010019