Domeenide oksjonikeskkonna kasutajatingimused

Kinnitatud Eesti Interneti Sihtasutuse juhatuse 25.03.2023 otsusega.

1.1. Oksjonikeskkonna kasutajaleping kehtib Eesti riigitunnusega seotud tippdomeeni .ee eelisõiguse soetamise e-oksjonil oksjonikeskkonna (edaspidi Oksjonikeskkond) veebilehekülje oksjon.internet.ee registreeritud teenuste kasutajatele edaspidi Teenuse kasutaja) ja Eesti Interneti SA (registrikood 90010019, aadress Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn, edaspidi Teenuse pakkuja) vahelistele õigussuhetele.

1.2. Teenuse pakkuja poolt osutatavaks teenuseks on pakkuda Oksjonikeskkonnas teavet ja võimaldada isikutel osaleda enampakkumisel olevate  .ee domeenireeglite punkti 6.3 kohaselt kustuva .ee domeeninime eelisõiguse soetamise oksjonil (edaspidi ka Teenus).

1.3. Teenust on võimalik kasutada registreerides end veebileheküljel oksjon.internet.ee Oksjonikeskkonna kasutajaks. Isik loetakse Oksjonikeskkonna kasutajana registreerituks ja leping Teenuse osutamiseks (edaspidi ka Kasutajaleping) sõlmituks, kui isik on korrektselt esitanud enda andmed ning kinnitanud kasutajaks registreerimisel Kasutajalepinguga tutvumist.

1.4. Isik, kes registreerib end Oksjonikeskkonna kasutajaks kinnitab, et on tutvunud ja nõustunud käesoleva Kasutajalepinguga ning kohustub seda igakülgselt täitma.
2.1. Oksjonikeskkonna teenust saab kasutada isik, kes on registreeritud Oksjonikeskkonna kasutajaks ja avanud kasutajakonto. Ühel kasutajal saab olla üks kasutajakonto.

2.2. Kasutajakonto avamiseks tuleb isikul esitada: eesnimi, perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, telefoninumber ja e-posti aadress.

2.3. Oksjonikeskkonda on Teenuse kasutajal võimalik sisse logida, kasutades Eesti ID-kaarti või Mobiil-ID, Smart-ID, EL liikmeriikide elektroonset isikutunnistust (eIDAS), e-residendi digi-ID või talle väljastatud kasutajanime ja salasõna.

2.4. Juhul, kui Teenuse kasutaja pole tuvastatud Eesti ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID, EL liikmeriigi elektroonse isikutunnistusega (eIDAS) või eresidendi digi-IDga, siis Teenuse pakkuja aktiveerib Teenuse kasutajale Oksjonikeskkonna kasutamiseks vajaliku personaalse kasutajanime ja salasõna, v.a juhul, kui isik on Oksjonikeskkonna kasutajaks registreerimisel esitanud Teenuse pakkujale ebaõigeid andmeid.

2.5. Teenuse kasutaja kohustub:

2.5.1. esitama Oksjonikeskkonna kasutajaks registreerimisel ja Oksjonikeskkonna kasutamisel ainult tõest informatsiooni, õigeid isiku- ja kontaktandmeid, sh registreerima oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat telefoninumbrit ja e-posti aadressi, samuti andmete muutumisel uuendama nimetatud andmeid;

2.5.2. mitte kasutama Oksjonikeskkonda pettusteks ega muudeks ebaseaduslikeks tehinguteks või kasutama seda heade kommete vastaselt;

2.5.3. mitte moodustama andmebaase või nimekirju Oksjonikeskkonnas olevast teabest ükskõik millisel eesmärgil;

2.5.4. mitte esitama nõudmisi Teenuse pakkuja vastu, v.a nõudmised, mis tulenevad otseselt Kasutajalepingust;

2.5.5. soetama .ee domeeninime eelisõiguse, kui tema pakutud pakkumise hind oli oksjonil kõrgeim;

2.5.6. hoidma Teenuse pakkuja poolt aktiveeritud personaalse kasutajatunnuse ja salasõna konfidentsiaalsena  v.a juhul, kui Teenuse kasutaja on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama teenuste kasutamisel;

2.5.7. vastutab ise oma kontoga seotud kasutajanime ja salasõna ning Oksjonikeskkonnas talle esitatud informatsiooni (sh punkti 3.13 kohaselt .ee domeeninime eelisõiguse reserveerimiskoodi info) konfidentsiaalsuse eest. Teenuse kasutaja peab viivitamatult teavitama Teenuse pakkujat personaalse kasutajatunnuse ja salasõna kaotamisest või kolmandate isikute kätte sattumisest, keda ta pole volitanud end esindama;

2.5.8. Teenuse kasutaja kohustub Oksjonikeskkonnas mitte kasutama ühtegi robotit, jälitus-otsinguseadet (spider), andmete sorteerijat (scraper) ega muud automaatset seadet va EISi oksjonikeskkonnas pakutavaid automaatlahendusi. Teenuse kasutaja kohustub mitte kahjustama, häirima või rikkuma Oksjonikeskkonda ja selle tavapärast funktsioneerimist muul viisil;

2.5.9. Oksjonikeskkond ja selle sisu autoriõigused kuuluvad Teenuse pakkujale. Teenuse kasutaja kohustub mitte kopeerima, muutma ega levitama Oksjonikeskkonna struktuuri, kujundust ega programmi.

2.6. Teenuse kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisega Oksjonikeskkonnas, et ta:

2.6.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Oksjonikeskkonnas võimaldatud tehinguid;

2.6.2. kasutab Oksjonikeskkonda ja Teenust vastavalt Kasutajalepingule ja Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ega riku kolmandate isikute õigusi;

2.6.3. on teadlik, et Teenuse kasutamisest tulenev .ee domeeni eelisõiguse soetamise tehing maksustatakse käibemaksuga;

2.6.4. on teadlik, et .ee domeeninime eelisõiguse soetamisel, kui tema pakutud pakkumise hind oli oksjonil kõrgeim, lisandub vastavalt .ee akrediteeritud registripidaja hinnakirjale ka .ee domeeninime registreerimise tasu;

2.6.5. on teadlik, et ta vastutab Kasutajalepingu kohustuse rikkumisega Teenuse pakkujale või Teenuse kasutamisega kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest;

2.6.6. on teadlik, et Teenuse pakkuja töötleb Teenuse kasutaja isikuandmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja Kasutajalepingu punktile 4;

2.6.7. on teadlik, et Oksjonikeskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse või kolmandate isikute poolt Teenuse kasutaja Eesti ID-kaardi, MobiilID, Smart-ID, EL liikmeriigi elektroonse isikutunnistuse (eIDAS) või e-residendi digi-ID kasutamisel on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Teenuse kasutajale siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Teenuse kasutaja ning et Teenuse pakkujal ei ole kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna, Eesti ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID, EL liikmeriigi elektroonse isikutunnistuse (eIDAS) või e-residendi digi-ID sisselogimist) Oksjonikeskkonna kasutaja isikut.

2.7. Teenuse pakkujal on igal ajal õigus teha Oksjonikeskkonna parema kasutamise huvides muudatusi ja ümberpaigutusi, muutmata sealjuures Teenuse kasutaja pakkumuste sisu.

2.8. Teenuse pakkuja võib kahtluse korral nõuda Teenuse kasutajalt tõendamiseks täiendavalt isikut või esindusõigust puudutavat dokumentatsiooni. Võõrkeelsete dokumentide korral on Teenuse pakkujal õigus nõuda vajadusel eestikeelset tõlget.

2.9. Teenuse pakkuja ei aktsepteeri isikut või esindusõigusttõendavaid dokumente, millest üheselt ei selgu Teenuse kasutaja kohta kehtivad andmed. Teenuse pakkuja võib sellisel juhul rakendada punkti 8.3 kohaselt Teenuse kasutajaga Kasutajalepingu lõpetamist.
3.1. Teenuse pakkuja paneb oksjonile .ee domeenireeglite punkti 6.3 kohaselt kustuva .ee domeeninime eelisõiguse soetamise (edaspidi ka .ee domeeninime eelisõigus), millega on oksjoni võitjal ainuisikuliselt õigus registreerida .ee akrediteeritud registripidaja juures vastav .ee domeeninimi.

3.2. .ee domeeninime eelisõiguse oksjon kestab 24h (00.00 - 23.59). Tähtaegasid hakkab Teenuse pakkuja lugema Oksjonile järgnevast päevast (00.00).

3.3. .ee domeeninime eelisõiguse oksjoni enampakkumisel müüdavate .ee domeeninime alghind on 5 eurot. Oksjonikeskkonnas toimub pakkumiste tegemine eurodes ja .ee domeeni eelisõiguse soetamise tehing maksustatakse käibemaksuga.

3.4. Teenuse kasutajal on õigus teha .ee domeeninime eelisõiguse oksjoni kestvuse ajal üks pakkumine. See Teenuse kasutaja pakkumine on kuni oksjoni kestvuse lõpuni muudetav ja tagasivõetav.

3.5. Teenuse kasutaja peab ise jälgima .ee domeeninime eelisõiguse enampakkumise kulgemist.

3.6. .ee domeeninime eelisõiguse enampakkumise võidab isik, kes on enampakkumisel teinud .ee domeeninime eelisõiguse kohta kõrgeima hinnapakkumise (edaspidi ka Enampakkumise võitja).

3.7. Juhul, kui .ee domeeninime eelisõiguse enampakkumise kohta on tehtud rohkem, kui ühe Teenuse kasutaja poolt samaväärne hinnapakkumine, loetakse nendest Teenuse kasutajatest Enampakkumise võitjaks isik, kes tegi samaväärse hinnapakkumise .ee domeeninime eelisõiguse oksjoni kestvuse ajal kellaajaliselt kõige esimesena.

3.8. Oksjonil esitatavad .ee domeeninime eelisõiguse pakkumised on salajased ja Teenuse pakkuja ei väljasta avalikult teiste Teenuse kasutaja pakkumuse infot ega ka Enampakkumise võitja pakkumist puudutavat infot.

3.9. Enampakkumise tulemuse kohta esitab Teenuse pakkuja informatsiooni Oksjonikeskkonnas Teenuse kasutaja kasutajakonto all.

3.10. Teenuse kasutaja, kes on .ee domeeninime eelisõiguse enampakkumise võitnud:

3.10.1. Tuleb tasuda 7 päeva jooksul enampakkumisel olnud .ee domeeninime eelisõiguse soetamiseks vastavalt enampakkumisel pakutud hinnale ettemaksu arve;

3.10.2. Saab määrata ettemaksu arve saajaks ka muu isiku, esitades tema andmed;

3.10.3. Saab maksta Oksjonikeskkonnas pangalinkide kaudu või krediitkaardiga;

3.11. Juhul, kui Teenuse kasutaja ei tasu 7 päeva jooksul enampakkumisel pakutud hinda, ei saa ta endale enampakkumisel olnud .ee domeeninime eelisõigust.

3.12. Sellisel juhul läheb enamapakkumisel olnud .ee domeeninime eelisõigus tagasi oksjonile ja Teenuse kasutaja, kes osales enampakkumisel .ee domeeninime eelisõiguse oksjonil, kuid rikkus punkti 3.10.1, ei saa osaleda uuesti sama .ee domeeninime eelisõigusega oksjonil.

3.13. Teenuse pakkuja väljastab Enampakkumise võitjale, kes on õigeaegselt tasunud ettemaksu arve, .ee domeeninime eelisõiguse kohta Oksjonikeskkonnas Teenuse kasutaja kasutajakonto all reserveerimiskoodi, mille kaudu on õigus registreerida vastav .ee domeeninimi.

3.14. Teenuse pakkuja reserveerib 30 päevaks Enampakkumise võitjale, kes on õigeaegselt tasunud ettemaksu arve, .ee domeeninime eelisõiguse, mille ta on võitnud .ee domeeninime eelisõiguse oksjoni.

3.15. Teenuse kasutajal on punkti 3.13 juhtumi saabumisel kohustus 30 päeva jooksul pöörduda Teenuse pakkuja poolt määratud .ee akrediteeritud registripidaja poole vastava enampakkumisel võitnud .ee domeeninime registreerimiseks. Teenuse kasutaja on teadlik, et sellisel juhul lisandub vastavalt .ee akrediteeritud registripidaja hinnakirjale ka .ee domeeninime registreerimise tasu.

3.16. Juhul, kui Teenuse kasutaja ei pöördu punktis 3.14 nimetatud aja jooksul .ee akrediteeritud registripidaja poole .ee domeeninime registreerimiseks, siis tühistab Teenuse pakkuja tema eelisõiguse sellele .ee domeeninime registreerimisele. Sellisel juhul puudub Teenuse pakkujal kohustus maksta Enampakkumise võitjale tagasi tema poolt makstud enampakkumise hind.

3.17. Teenuse pakkujal on punktis 3.16 nimetatud juhtumi saabumisel õigus suunata selle .ee domeeninime eelisõigus tagasi oksjonile.
4.1. Teenuse pakkuja paneb oksjonile .ee domeenireeglite punkti 3.2.4 ja 3.2.5 kohaselt reserveeritud või blokeeritud .ee domeeninime eelisõiguse soetamise, millega on oksjoni võitjal ainuisikuliselt õigus registreerida .ee akrediteeritud registripidaja juures vastav .ee domeeninimi.

4.2. Reserveeritud .ee domeeninimede nimekirjast suunatakse oksjonile Eesti Territooriumi Haldusüksuste nimistus kinnitatud kohanimedega samased domeeninimed, numbritest koosnevad domeeninimed ja eestikeelsed riiginimed. Registreeritud staatusega reserveeritud domeeninimesid oksjonile ei suunata, nende registreerimisõigus jääb registreerija suhtes kehtima.

4.3. Reserveeritud .ee domeeninime eelisõiguse oksjon kestab 168h ehk 7 ööpäeva (12:00 – 12:00).

4.4. Reserveeritud .ee domeeninime eelisõiguse oksjoni enampakkumisel müüdava domeeninime alghind on 5 eurot. Oksjonikeskkonnas toimub pakkumiste tegemine eurodes ja .ee domeeni eelisõiguse soetamise tehing maksustatakse käibemaksuga.

4.5. Blokeeritud .ee domeeninimede nimekirjast suunatakse oksjonile ühesümbolilised domeeninimed.

4.6. Blokeeritud .ee domeeninime eelisõiguse oksjon kestab 168h ehk 7 ööpäeva (12:00 – 12:00).

4.7. Blokeeritud .ee domeeninime eelisõiguse oksjoni enampakkumisel müüdava .ee domeeninime alghind on 500 eurot. Oksjonikeskkonnas toimub pakkumiste tegemine eurodes ja .ee domeeni eelisõiguse soetamise tehing maksustatakse käibemaksuga.

4.8. Blokeeritud .ee domeeninime eelisõiguse oksjonil osalemiseks tuleb enne pakkumise tegemist tasuda tagatisraha 500 eurot. Tagatisraha saab tasuda pangalingi, krediitkaardi või internetipanga kaudu järgides maksekorraldusel märgitut. Oksjoni võitjale tagatisraha ei tagastata, vaid võetakse arvesse ostuhinna osalise tasumisena. Teistele oksjonil osalejatele ja tagatisraha tasujatele tagastatakse tagatisraha 10 tööpäeva jooksul peale oksjoni lõppemist samale pangakontole, millelt tagatisraha tasuti.

4.9. Reserveeritud ja blokeeritud .ee domeeninimede oksjon on pikeneva lõpuga. Pikeneva lõpu perioodiks on 15 minutit. Oksjon loetakse lõppenuks märgitud tähtpäeval, kui pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul enne tähtpäeva saabumist ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. Kui pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul enne tähtpäeva saabumist laekub uus pakkumine, loetakse selle pakkumise laekumise hetk pikenevaks lõpuks määratud perioodi uueks alguseks ja oksjon pikeneb. Pikeneva lõpuga oksjon pikeneb seni, kuni pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul laekub uus pakkumine. Kui pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist, kuulutatakse oksjon lõppenuks.

4.10. Oksjonil osalejatele väljastatakse oksjonikeskkonna poolt genereeritud varjunimi. Oksjonikeskkond kuvab oksjoni ajal viimase pakkumise hinda ning selle teinud isiku varjunime.

4.11. Oksjonil osalenud isikutele kuvab Teenuse pakkuja peale oksjonit oksjonil osalenute kasutajanimed ning nende suurima pakkumise. Isikutele, kes oksjonil ei osalenud, kuvatakse vaid oksjoni võidu pakkumise hind.

4.12. Teenuse kasutaja võib oksjonil teha piiramatu arvu pakkumisi. Pakkumist tagasi ei saa võtta. Teenuse kasutaja peab ise jälgima .ee domeeninime eelisõiguse enampakkumise kulgemist.

4.13. .ee domeeninime eelisõiguse enampakkumise võidab isik, kes on enampakkumisel teinud .ee domeeninime eelisõiguse kohta kõrgeima hinnapakkumise.

4.14. Enampakkumise tulemuse kohta esitab Teenuse pakkuja informatsiooni Oksjonikeskkonnas Teenuse kasutaja kasutajakonto all.

4.15. Teenuse kasutaja, kes on .ee domeeninime eelisõiguse enampakkumise võitnud:

4.15.1. Tuleb tasuda 7 päeva jooksul enampakkumisel olnud .ee domeeninime eelisõiguse soetamiseks vastavalt enampakkumisel pakutud hinnale ettemaksu arve;

4.15.2. Saab määrata ettemaksu arve saajaks ka muu isiku, esitades tema andmed;

4.15.3. Saab maksta Oksjonikeskkonnas pangalinkide kaudu või krediitkaardiga;

4.16. Juhul, kui Teenuse kasutaja ei tasu 7 päeva jooksul enampakkumisel pakutud hinda, ei saa ta endale enampakkumisel olnud .ee domeeninime eelisõigust.

4.17. Sellisel juhul läheb enampakkumisel olnud .ee domeeninime eelisõigus tagasi oksjonile ja Teenuse kasutaja, kes osales enampakkumisel .ee domeeninime eelisõiguse oksjonil, kuid rikkus punkti 4.15.1, ei saa osaleda uuesti sama .ee domeeninime eelisõigusega oksjonil.

4.18. Teenuse pakkuja väljastab Enampakkumise võitjale, kes on õigeaegselt tasunud ettemaksu arve, .ee domeeninime eelisõiguse kohta Oksjonikeskkonnas Teenuse kasutaja kasutajakonto all reserveerimiskoodi, mille kaudu on õigus registreerida vastav .ee domeeninimi.

4.19. Teenuse pakkuja reserveerib 30 päevaks Enampakkumise võitjale, kes on õigeaegselt tasunud ettemaksu arve, .ee domeeninime eelisõiguse, mille ta on võitnud .ee domeeninime eelisõiguse oksjoni.

4.20. Teenuse kasutajal on punkti 4.17 juhtumi saabumisel kohustus 30 päeva jooksul pöörduda Teenuse pakkuja poolt määratud .ee akrediteeritud registripidaja poole vastava enampakkumisel võitnud .ee domeeninime registreerimiseks. Teenuse kasutaja on teadlik, et sellisel juhul lisandub vastavalt .ee akrediteeritud registripidaja hinnakirjale ka .ee domeeninime registreerimise tasu.

4.21. Juhul, kui Teenuse kasutaja ei pöördu punktis 4.18 nimetatud aja jooksul .ee akrediteeritud registripidaja poole .ee domeeninime registreerimiseks, tühistab Teenuse pakkuja tema eelisõiguse sellele .ee domeeninime registreerimisele. Sellisel juhul puudub Teenuse pakkujal kohustus maksta Enampakkumise võitjale tagasi tema poolt makstud enampakkumise hind.

4.22. Teenuse pakkujal on punktis 4.20 nimetatud juhtumi saabumisel õigus suunata selle .ee domeeninime eelisõigus tagasi oksjonile.

4.23. Tähtaegasid hakkab Teenuse pakkuja lugema Oksjonile järgnevast päevast (00:00).
5.1. Teenuse pakkuja töötleb Oksjonikeskkonna füüsilisest isikust Teenuse kasutaja isikuandmeid (edaspidi Isikuandmed) Teenuse kasutajaga sõlmitud Kasutajalepingu alusel vastavalt Kasutajalepingule ja kehtivatele seadustele.

5.2. Oksjonikeskkond töötleb Isikuandmeid järgmiselt:

5.2.1. andmeid, mida Oksjonikeskkond on saanud füüsilisest isikust Teenuse kasutajalt Oksjonikeskkonda kasutajaks registreerumisel - eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, mobiiltelefoni number, e-postiaadress, eesmärgiga tuvastada isik ja kontaktandmeid Teenuse kasutamisega seotud informatsiooni edastamiseks;

5.2.2. Teenuse kasutaja esindusõiguse tuvastamise kohta võib Teenuse pakkuja teha päringuid andmekogudesse, kui see on vajalik Oksjonikeskkonna teenuse pakkumise tagamiseks;

5.2.3. andmeid, mis on füüsilisest isikust Teenuse kasutaja kohta tekkinud Oksjonikeskkonna kasutamise käigus - Teenuse kasutaja toimingud ja tehingud Oksjonikeskkonnas ja andmed Teenuse kasutaja seadme kohta. Kui Teenuse kasutaja külastab Oksjonikeskkonda või selle alalehekülgi, tuvastavad Teenuse pakkuja veebiserverid automaatselt Teenuse kasutaja IP-aadressi. Teenuse pakkuja eesmärk nende Isikuandmete töötlemisel on pakkuda Teenuse kasutajale Oksjonikeskkonna teenust (nn teostada pakkumust), analüüsida selle teabe abil Oksjonikeskkonna liiklust, tuvastades Teenuse kasutajat, tagades turvalisuse ja eesmärgiga vältida võrgu kuritarvitamist ning vajadusel teha koostööd õiguskaitseorganitega;

5.2.4. Kõiki Isikuandmeid õigusakti või muu Teenuse pakkuja suhtes kohustuslikku mõjuga normi järgimiseks.

5.3. Teenuse kasutajal on õigus saada Teenuse pakkujalt igal ajal teavet enda Isikuandmete kohta, mida Teenuse pakkuja töötleb.

5.4. Teenuse pakkuja kohustub mitte avalikustama ega andma Teenuse kasutaja Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele, v.a õigusaktis sätestatud juhul ja alustel;

5.5. Teenuse kasutajal on õigus igal ajal Teenuse pakkujalt nõuda Oksjonikeskkonna kasutajakonto sulgemist. Juhul, kui Teenuse kasutaja pole Oksjonikeskkonnas rohkem, kui kolme (3) aasta jooksul enda kasutajakontot kasutanud, kustutab Teenuse pakkuja tema kasutajakonto Oksjonikeskkonnas.

5.6. Teenuse pakkuja säilitab Teenuse kasutaja kohta kogutud Isikuandmeid kogu aktiivse kasutajakonto kehtivusaja jooksul. Pärast kliendiga sõlmitud Kasutajalepingu lõppemist vastava Teenuse kasutaja Isikuandmed kustutatakse.

5.7. Juhul kui tekib isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, palub Teenuse pakkuja võtta ühendust aadressil info@internet.ee.
6.1. Teenuse pakkuja ei vastuta muu hulgas, ent mitte üksnes, järgmiste asjaolude eest:

6.1.1. Oksjonikeskkonna või Teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus;

6.1.2. Programmivead, viirused, Trooja hobused jms, mis levivad või mida keegi edastab Oksjonikeskkonnas või selle teenuse kaudu;

6.1.3. Oksjonikeskkond ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille Teenuse kasutaja on kolmandate isikute suhtes toime pannud;

6.2. Teenuse kasutaja kohustub hüvitama Teenuse pakkujale kõik kulud, kahju, nõuded, varalised nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt Teenuse kasutaja poolt toime pandud Kasutajalepingu rikkumisest;

6.3. Teenuse pakkuja ei vastuta mitte ühegi asjaolu eest, mille põhjuseks on olukord, mida Teenuse pakkuja pole mõistlikkuse põhimõttest lähtudes võimeline kontrollima, kaasa arvates vääramatu jõu tõttu (force majeure).
7.1. Teenuse pakkujal on igal ajal õigus tulenevalt Oksjonikeskkonna ja teenuste arengust ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Kasutajalepingut ühepoolselt muuta ning täiendada.

7.2. Teenuse pakkuja kohustub teavitama Teenuse kasutajat punktis 7.1 märgitud muudatustest Oksjonikeskkonnas avaldatavate teadete vahendusel vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist ja vajadusel võib edastada teabe Teenuse kasutaja e-postiaadressile.

7.3. Punktis 7.1. märgitud muudatused avaldatakse Oksjonikeskkonnas. Teenuse kasutaja võib Oksjonikeskkonna Teenustest loobuda, kui ta muudatustega ei nõustu. Oksjonikeskkonna Teenuseid edasi kasutades Teenuse kasutaja nõustub muutunud Kasutajalepinguga.
8.1. Teenuse kasutajal on igal ajal õigus Kasutajaleping üles öelda ja nõuda kasutajakonto sulgemist.

8.2. Kasutajaleping kehtib tähtajatult v.a juhul, kui Teenuse kasutaja pole Oksjonikeskkonda sisse loginud rohkem, kui kolme (3) aasta jooksul. Sellisel juhul kustutab Teenuse pakkuja tema kasutajakonto Oksjonikeskkonnas ja õigussuhe Teenuse pakkuja ja Teenuse kasutaja vahel lõpeb.

8.3. Teenuse pakkujal on õigus asjaolusid arvestades oma mõistliku hinnangu kohaselt piirata või lõpetada Teenuse kasutaja Oksjonikeskkonna kasutamisõigust, sulgeda Teenuse kasutaja kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kliendiks registreeruda järgmistel juhtudel:

8.3.1. Teenuse kasutaja rikub Kasutajalepingu või sellest tulenevaid Teenuse kasutaja kohustusi;

8.3.2. Teenuse kasutaja on esitanud Oksjonikeskkonnas kasutajaks registreerumisel või Oksjonikeskkonna kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav või ebatäpne;

8.3.3. kui Teenuse kasutaja on rikkunud vähemalt kolm korda punktides 3.10.1 või 4.15.1 toodud kohustust erinevate enampakkumisel olnud .ee domeeninime eelisõiguse oksjoni suhtes. Sellisel juhul pole Teenuse kasutajal võimalik ühe (1) aasta jooksul Oksjonikeskkonna teenuseid kasutada. Teenuse kasutajal on võimalik vabaneda eelnimetatud piirangust, tasudes piirangu aluseks oleva(d) ettemaksuarve(d). Kasutajalepingu punktid 3.11., 3.12. ja 4.16, 4.17 kohalduvad;

8.3.4. muul olulisel põhjusel.

9. Lõppsätted

9.1. Kasutajalepingust tulenevatele õigussuhetele Teenuse kasutaja ja Teenuse pakkuja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
9.2. Oksjonikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Teenuse kasutaja ja Teenuse pakkuja lahendada läbirääkimiste teel.