Eesti Interneti SA jagab kord aastas toetuseid projektidele, mille eesmärgiks on innustada interneti ja domeeninimede alaste teadus- ja uurimistööde tegemist, mis aitaksid kaasa internetialaste süvateadmiste edendamisele. Samuti tõsta noorte teadlikkust ja huvi IT vastu ning tuua noorteni kõik valdkonnaga seotud päevakajalised ja tulevikkuvaatavad teemad. Viimase alla kuuluvad ka erinevad programmid, konverentsid või uuringud.

Toetusi jagatakse tegevus- ja projektitoetuse vormis.

Toetuse saajateks võivad olla Eesti Vabariigis moodustatud mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused või nende allasutused, seltsingud ning haridus-, teadus- ja arendusasutused, mille põhikirjaline tegevus või kavandatud ühekordsed projektid toetavad EIS-i poolt seatud eesmärkide täitmist või toetatavate valdkondade arengut.


Taotluste esitamise tähtajaks on 28.04.2023 ning taotlus tuleb esitada elektrooniliselt aadressil info@internet.ee järgides etteantud taotluse vormi, vt dokumendid all. Taotlus peab olema lühike ja konkreetne (mitte üle 10 lehekülje).

Kulude abikõlblikkuse periood on 01.01.2023 - 31.12.2023.

Kokku jagatakse taotlejate vahel 50 000 EUR toetust. Toetusi hindab ja toetuse jagunemise määrab EIS-i Nõukogu, lähtudes projekti või tegevuse vajalikkusest, teostatavusest, mõjust ja jätkusuutlikkusest.


Täpsemad taotluse hindamiskriteeriumid, taotluste rahuldamise kord ning muud olulised tingimused on sätestatud Eesti Interneti SA toetuste andmise tingimustes ja korras, mis on leitav siit lehe alt. Rohkem infot konkursi kohta leiab alt dokumentidest või kirjutades meile info@internet.ee.