Eesti Interneti SA toetab igal aastal projekte ja tegevusi, mis panustavad Eesti interneti ja selle kogukonna arengusse. Toetuste jagamise eesmärgiks on innustada interneti ja domeeninimede alaste teadus- ja uurimistööde tegemist, aitamaks kaasa internetialaste süvateadmiste edendamisele. Samuti tõsta erinevate sihtgruppide teadlikkust ja huvi IT vastu, sh tuua päevakajalised ja tulevikkuvaatavad IT-teemad noorteni, tekitada püsiv huvi infotehnoloogia vastu. Lisaks soovime toetada uuringuid ja üritusi, mis edendavad internetivabadust ning sellega seotud arutelusid Eestis.

Toetusi jagatakse tegevus- ja projektitoetuse vormis järgmistes valdkondades:

  1. 1. Interneti ja domeeninimede alaste teadus- ja uurimistööde tegemiseks;
  2. 2. IT-teadlikkuse edendamine, sh noorte hulgas - erinevad programmid, konverentsid ja uuringud;
  3. 3. Internetivabaduse edendamine.


Toetuse saajateks võivad olla Eesti Vabariigis moodustatud mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused või nende allasutused, seltsingud ning haridus-, teadus- ja arendusasutused, mille põhikirjaline tegevus või kavandatud ühekordsed projektid toetavad EIS-i poolt seatud eesmärkide täitmist või toetatavate valdkondade arengut.


Taotluste esitamise tähtajaks on 01.03.2024 ning taotlus tuleb esitada elektrooniliselt aadressil info@internet.ee järgides etteantud taotluse vormi, vt dokumendid all. Taotlus peab olema lühike ja konkreetne (mitte üle 10 lehekülje).

Kulude abikõlblikkuse periood on 01.01.2024 - 31.12.2024.

Kokku jagatakse taotlejate vahel 50 000 EUR toetust. Toetusi hindab ja toetuse jagunemise määrab EIS-i Nõukogu, lähtudes projekti või tegevuse vajalikkusest, teostatavusest, mõjust ja jätkusuutlikkusest.

Täpsemad taotluse hindamiskriteeriumid, taotluste rahuldamise kord ning muud olulised tingimused on sätestatud Eesti Interneti SA toetuste andmise tingimustes ja korras vajalike materjalide loetelus. Rohkem infot konkursi kohta leiab alt dokumentidest või kirjutades meile info@internet.ee.