Domeenivaidluste Komisjoni reglement

Domeenivaidluste Komisjoni reglement on heaks kiidetud Eesti Interneti SA nõukogus 30.04.2020 ja jõustunud 01.07.2020.

1.1. Domeenivaidluste Komisjon (edaspidi „Komisjon“) on Eesti Interneti Sihtasutuse (edaspidi „EIS“) struktuuriüksus, mis lahendab .ee domeeninimede registreerimisega seotud vaidlusi. Komisjoni pöördumine ei välista õiguste kaitset muul viisil, sealhulgas kohtumenetluses. 

1.2. Käesoleva reglemendi (edaspidi Reglement) aluseks on kehtivate Domeenireeglite p 11.1 (kättesaadav: http://www.internet.ee/).

1.3. Komisjon lahendab vaidlusi Reglemendi alusel ning lähtudes Domeenireeglitest ja Eesti õigusest. 

1.4. Domeenivaidluste lahendamiseks ettevalmistamise ja Komisjoni töö asjaajamise korralduse tagab Domeenivaidluste Komisjoni Sekretariaat. Vaidlusi lahendavad ainult Komisjoni liikmed.

1.5. EIS-i Nõukogu kinnitab Reglemendi, Komisjoni Liikmete Nimekirja ning nende muudatused.

1.6. Komisjoni töökeeleks on eesti keel. Komisjonil on õigus nõuda võõrkeelsete dokumentide esitajalt nende tõlkimist eesti keelde, aga ka aktsepteerida võõrkeelseid tõendeid.

Käesolevas Reglemendis tähendavad alltoodud mõisted järgmist:

2.1. Domeeninimi – Vaidlustusavalduse esemeks olev ja Domeenireeglite alusel registreeritud .ee domeeninimi;

2.2. Domeenireeglid – Kehtivad .ee Domeenireeglid, mis on EIS-i Nõukogu poolt heaks kiidetud. 

2.3. EIS – Eesti Interneti Sihtasutus;

2.4. Vaidlustaja – Vaidlustusavalduse esitanud isik;

2.5. Vaidlustusavaldus – Reglemendi alusel ja selle nõuetele vastav Vaidlustaja poolt Komisjoni menetluse algatamiseks esitatud dokument koos kõikide lisadega;

2.6. Registreerija – isik, kelle nimele on registreeritud vaidluse esemeks olev Domeeninimi;

2.7. Menetluse Alguskuupäev – päev, mil nõuetele vastav Vaidlustusavaldus on esitatud Komisjonile ja Komisjoni menetluse lõiv on laekunud Komisjoni arvelduskontole;

2.8. Pool – Vaidlustaja või Registreerija;

2.9. Pooled – Vaidlustaja ja Registreerija koos;

2.10. Reglement – käesolev Domeenivaidluste Komisjoni reglement;

2.11. Varasem Õigus – Eestis kehtivad registreeritud kaubamärgid, füüsiliste isikute nimed; juriidiliste isikute Eestis registrisse kantud nimed; riigi, kohalike omavalitsuste ja nende asutuste nimed; rahvusvaheliste ja valitsusvaheliste organisatsioonide nimed;

2.12. Komisjon – Domeenivaidluste Komisjon;

2.13. Komisjoni Liige – füüsiline isik, kes on andnud oma nõusoleku Komisjoni liikmena tegutsemiseks ja kantud EIS-i Nõukogu poolt kinnitatud Komisjoni Liikmete Nimekirja;

2.14. Komisjoni Liikmete Nimekiri – EIS-i veebilehel avaldatud Komisjoni Liikmete loetelu;

2.15. Vastus Vaidlustusavaldusele – Reglemendi alusel Registreerija poolt vastuseks Vaidlustusavaldusele esitatud dokument koos kõikide lisadega.

2.16. Domeenivaidluste Komisjoni Sekretariaat – koosneb EIS-i määratud töötajatest.

3.1. Vaidlustusavalduse edastamisel Registreerijale peab Komisjon kasutama mõistlikult kättesaadavaid vahendeid, et Registreerijat Vaidlustusavaldusest reaalselt teavitada.

3.2. Registreerija loetakse Vaidlustusavaldusest reaalselt teavitatuks, kui

 • a) Vaidlustusavaldus on edastatud Registreerija e-posti aadressidele, mille Vaidlustaja on Komisjonile vastavalt punktile 5.2.2esitanud. Komisjon võib edastada vaidlustusavalduse ka Registreerija postiaadressile, kui see on Komisjonile teatavaks saanud; ja
 • b) Vaidlustusavaldus on edastatud e-postiga EIS-i WHOIS-andmebaasis avaldatud Domeeninimeregistreerija, tehnilise ja halduskontakti e-posti aadressidele.

3.3. Välja arvatud punktis 3.2(a) sätestatud juhul, tuleb kõik Reglemendi alusel esitatavad teated ja tõendid esitada elektrooniliselt. Elektrooniliselt saadetud teate saaja on kohustatud kinnitama kättesaamist. Erandlikel asjaoludel võib Komisjon vastu võtta Poole teateid ja tõendeid paberkandjal või muul viisil ning sel juhul peab Pool alati lisama saadetavast samas vormis koopia teisele Poolele. Kontaktandmete õigsuse eest vastutab ning vastavatele kontaktidele saadetud teadete kättesaamise riski kannab kontaktandmed esitanud Pool.

3.4. Kui erandlikel põhjustel Komisjon teisiti ei otsusta, loetakse kõik Reglemendi alusel esitatavad teated adressaadi poolt kätte saaduks ning teate kättesaamisega seotud tähtajad hakkavad kulgema alljärgnevalt:

 • a) elektronpostiga saatmise korral siis, kui adressaat on kinnitanud elektronkirja saamist, või hiljemalt elektronkirja saatmisele järgneval esimesel tööpäeval; või

 • b) tavapostiga, tähitud postiga või kulleriga edastamise korral kolmandal tööpäeval pärast teate posti- või kullerteenuse osutajale esitamist või teate tegelikult kättesaamise tööpäeval (sõltuvalt kumb asjaolu saabub varem).

3.5. Kõik teated, mis on esitatud

 • a) Komisjoni poolt mis tahes Poolele, tuleb samaaegselt saata teisele Poolele;

 • b) Poole poolt Komisjonile pärast Menetluse Alguskuupäeva, tuleb saata otse samaaegselt ka teisele Poolele.

3.6. Saatja on kohustatud säilitama tõendeid saatmise fakti ja asjaolude kohta, mis peavad olema vajadusel kontrollimiseks kättesaadavad.

3.7. Juhul kui Pool, kes on teate saatnud, saab teate selle kohta, et tema poolt saadetud teate kohaletoimetamine ebaõnnestus, on nimetatud Pool kohustatud Komisjoni viivitamatult teate saatmise asjaoludest teavitama.

Komisjoni menetlus on kirjalik. Suulist arutamist ei toimu (sealhulgas arutamist telekonverentsi, videokonverentsi ja veebikonverentsi teel), välja arvatud juhul, kui Komisjon diskretsiooniõiguse alusel ja eriliste asjaolude põhjusel otsustab, et suuline arutamine on Vaidlustusavalduse osas otsuse tegemiseks vajalik.

5.1. Komisjoni menetluse võib alustada iga isik, esitades Vaidlustusavalduse Komisjonile, kui Domeeninimi on tema õigusi rikkuv Reglemendi punkti 15.4 mõistes.

5.2. Vaidlustusavaldus ja sellele lisatud tõendid esitatakse elektrooniliselt ning selles tuleb märkida järgmist:

5.2.1. Vaidlustaja nimi, aadress ja kontaktandmed ning samad andmed esindaja kohta, kui Vaidlustajat esindab menetluses esindaja; kontaktandmete seas tuleb märkida e-posti aadress(id), kuhu saadetakse kõik menetluse ajal Vaidlustajale edastatavad teated;

5.2.2. Registreerija nimi või tema esindaja andmed, sealhulgas e-posti aadressid, telefoninumbrid, mille kaudu on võimalik Registreerija või tema esindajaga kontakteeruda, sealhulgas võimalikud kontaktandmed, mida Vaidlustaja kasutas Registreerijaga suheldes enne Vaidlustusavalduse esitamist;

5.2.3. Domeeninimi või -nimed, mis on vaidluse esemeks;

5.2.4. Vaidlustaja valik, kas vaidluse lahendab ühe-või kolmeliikmeline Komisjoni kolleegium; kolme Komisjoni Liikme puhul tuleb esitada Komisjoni Liikmete Nimekirjast kolme Komisjoni Liikme nimed;

5.2.5. Registripidaja nimi, kelle vahendusel Domeeninimi või -nimed on registreeritud Vaidlustusavalduse esitamise seisuga;

5.2.6. Varasemad Õigused, millele Vaidlustaja tugineb;

5.2.7. Vaidlustusavalduse õiguslik põhjendus, eelkõige:

(a) miks on Domeeninimi identne või eksitavalt sarnane Vaidlustaja Varasema Õigusega; ja

(b) miks on Domeeninimi registreeritud selliselt, et Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi Domeeninimele; või

(c) miks Domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

5.2.8. Vaidlustaja nõue, kas

(a) Domeeninime tühistamiseks või

(b)Domeeninime üleandmiseks Vaidlustajale;

5.2.9. kõik muud alustatud või lõpetatud õiguslikud menetlused, mis otseselt või kaudselt seonduvad vaidluse esemeks oleva(te) domeeninime(de)ga või Vaidlustaja kinnitus vastavate menetluste puudumise kohta.

5.3. Vaidlustusavaldusele tuleb lisada:

5.3.1. tõendid, millega Vaidlustaja oma nõuet põhjendab, sealhulgas tõendid Varasemate Õiguste olemasolu kohta;

5.3.2. andmed Komisjoni lõivu tasumise kohta;

5.3.3. Reglemendi punktis 8 nimetatud kinnitus, mis on Vaidlustaja või tema esindaja poolt omakäeliselt või digitaalselt alla kirjutatud.

5.3.4. esindaja volikiri, kui Vaidlustajat esindab esindaja.

5.4. Vaidlustusavalduse esemeks võib olla rohkem kui üks Domeeninimi, kui Pooled on samad.

6.1. Komisjon saadab Vaidlustajale kinnituse Vaidlustusavalduse kättesaamise kohta. Kui Komisjon leiab, et Vaidlustusavaldus ei vasta Reglemendis sätestatud formaalsetele nõuetele, teavitab ta Vaidlustajat puudustest ja annab Vaidlustajale 7 kalendripäeva vastavate puuduste kõrvaldamiseks. Kui Vaidlustusavaldus ei vasta punktis 5.2.2 sätestatud formaalsetele nõuetele, võib puuduste kõrvaldamise tähtaeg olla kuni 30 kalendripäeva. Kui Vaidlustaja tähtaja jooksul ei kõrvalda puudusi, siis teavitab Komisjon Vaidlustajat Vaidlustusavalduse menetlusse võtmise keeldumisest. Sellisel juhul tagastab Komisjon lõivu. Sel alusel menetlusse võtmisest keeldumine ei võta Vaidlustajalt õigust esitada uus parandatud Vaidlustusavaldus.

6.2. Kui Vaidlustusavaldus vastab Reglemendis sätestatud formaalsetele nõuetele ning Komisjoni lõiv on laekunud täies ulatuses EIS-i arvelduskontole, võtab Komisjon Vaidlustusavalduse menetlusse. Samaaegselt menetlusse võtmisega EIS keelab Domeeninime tühistamise ja üleandmise (vt Domeenireeglite punktid 5.3.5.1. ja 5.3.6.2.), kuni vaidluse lahendamise menetlus või sellele järgnev kohtumenetlus on lõppenud ning jõustunud otsus EIS-ile teatavaks tehtud. 

6.3. Komisjon edastab Vaidlustusavalduse Registreerijale mõistliku aja jooksul ning samaaegselt teavitab Vaidlustajat Vaidlustusavalduse menetlusse võtmisest ja Registreerijale edastamisest.

6.4. Kui Vaidlustusavaldus esitatakse juba vaidlustatud domeeninime vastu, siis hilisema Vaidlustusavalduse menetlus peatatakse kuni esimese menetluse otsuse jõustumiseni. Kui esimese menetluse Vaidlustusavaldus rahuldatakse, siis selle otsuse jõustumisel tagastatakse järgmiste Vaidlustusavalduste esitajatele nende poolt Komisjonile makstud lõivud.

7.1. Registreerija esitab Vastuse Vaidlustusavaldusele 14 kalendripäeva jooksul pärast Vaidlustusavalduse kättesaamist.

7.2. Registreerija peab Vastuses Vaidlustusavaldusele:

 • 7.2.1. märkima Registreerija ning tema volitatud esindaja (olemasolul) nime, posti- ja e-posti aadressi, telefoninumbrid; ning määrama nimetatud kontaktandmete seast e-posti aadressi, kuhu saadetakse kõik menetluse ajal Registreerijale edastatavad teated;
 • 7.2.2. kui Vaidlustaja valis Vaidlustusavalduses vaidluse lahendajaks üheliikmelise Komisjoni, siis teatama, kas Registreerija taotleb selle asemel kolmeliikmelist Komisjoni. Kui Registreerija otsustab kolmeliikmelise Komisjoni kasuks, siis peab Registreerija maksma täiendava tasu ning esitama makse andmed koos vastusega Vaidlustusavaldusele. Kui vastavat tasu ei ole makstud, siis lahendab vaidluse üheliikmeline Komisjon.
 • 7.2.3. Nimetama kõik muud õiguslikud menetlused, mis on alustatud või lõpetatud ükskõik millise Vaidlustusavalduse esemeks oleva domeeninime või domeeninimede osas, mida Vaidlustaja ei ole Vaidlustusavalduses nimetanud.
 • 7.2.4. Esitama õiguslikud alused, millel põhineb Vastus Vaidlustusavaldusele, eelkõige esitama asjaolud, mis näitavad Registreerija õigust või õigustatud huvi Domeeninimele Reglemendi punkt 15.5 mõttes.

7.3. Vastusele Vaidlustusavaldusele tuleb lisada:

 • 7.3.1. tõendid, muuhulgas tõendid Registreerija õiguse või õigustatud huvi olemasolu kohta, millele Registreerija tugineb;
 • 7.3.2. Reglemendi punktis 8 nimetatud kinnitus, mis on Registreerija või tema esindaja poolt omakäeliselt või digitaalselt alla kirjutatud.
 • 7.3.3. esindaja volikiri, kui Registreerijat esindab esindaja. Volikirja ei pea lisama, kui esindaja on EIS-i WHOIS-andmebaasi kantud Registreerija halduskontakt, kuid Komisjon võib volikirja nõuda.

7.4. Komisjon kinnitab Registreerijale Vastuse Vaidlustusavaldusele kättesaamisest. Kui Komisjon leiab, et Vastus Vaidlustusavaldusele ei vasta Reglemendis sätestatud formaalsetele nõuetele, teatab ta viivitamatult Registreerijale tuvastatud puudustest ja kui puudused on võimalik kõrvaldada, annab Registreerijale aega 7 kalendripäeva vastavate puuduste kõrvaldamiseks. Kui Registreerija ei kõrvalda puudusi vastava tähtaja jooksul, loetakse, et Registreerija ei ole Vastust Vaidlustusavaldusele esitanud.

7.5. Komisjon edastab formaalsetele nõuetele vastava Vastuse Vaidlustusavaldusele viivitamatult Vaidlustajale.

7.6. Kui Registreerija ei esita Vastust Vaidlustusavaldusele või Vastus Vaidlustusavaldusele ei vasta kõigile formaalsetele nõuetele ja Registreerija ei kõrvalda puudusi õigeaegselt, teavitab Komisjon Pooli Registreerija poolsest kohustuse täitmata jätmisest ning saadab formaalsustele mittevastava Vastuse Vaidlustusavaldusele Vaidlustajale teadmiseks. Sel juhul võib Komisjon vaidluse lahendada üksnes Vaidlustusavalduse alusel.

7.7. Punktis 7.6 sätestatu ei võta Registreerijalt õigust asja otsustamisele kolmeliikmelise Komisjoni poolt, kui vastavalt punktis 7.2.2 sätestatud täiendav tasu oli makstud.

Vaidlustaja lisab Vaidlustusavaldusele ja Registreerija lisab Vastusele Vaidlustusavaldusele järgmise sisuga kinnituse, mis on Poole või tema poolt volitatud isiku poolt alla kirjutatud:

 • "Kinnitan, et kõik esitatud informatsioon on täielik ja tõene.

 • Nõustun isikuandmete töötlemisega Komisjoni poolt ulatuses, mis on vajalik Komisjoni kohustuste täitmiseks.

 • Nõustun menetluses tehtud otsuse täies ulatuses avaldamisega (kaasa arvatud otsuses sisalduvad isikuandmed) EIS-i veebilehel.

 • Loobun seoses Komisjoni menetlusega kõikidest võimalikest nõuetest ja õiguslikest abinõudest järgnevate isikute suhtes:

  • a) EIS-i suhtes, sealhulgas selle juhtimisorganite liikmete, töötajate, nõunike ja esindajate suhtes, välja arvatud tahtliku õigusvastase tegevuse või tegevusetuse korral;

  • b) Komisjoni Liikmete suhtes, välja arvatud tahtliku õigusvastase tegevuse või tegevusetuse korral;

  • c) Registripidaja suhtes, välja arvatud tahtliku õigusvastase tegevuse või tegevusetuse korral.“

9.1. Vaidlustusavalduse vaatab läbi üks Komisjoni Liige, kelle nimetab Komisjon omal valikul Komisjoni Liikmete Nimekirjast, välja arvatud kui Vaidlustaja või Registreerija taotleb kolmeliikmelist Komisjoni kolleegiumi. 

9.2. Kui Registreerija on soovinud Vastuses Vaidlustusavaldusele kolmeliikmelist Komisjoni, esitab Vaidlustaja Komisjonile kolme Komisjoni Liikme nimed 5 kalendripäeva jooksul talle Vastuse Vaidlustusavaldusele kättetoimetamise päevast arvates.

9.3. Kui kas Vaidlustaja või Registreerija soovib kolmeliikmelist Komisjoni koosseisu, nimetab Komisjon ühe koosseisu liikme Vaidlustaja poolt esitatud kolme kandidaadi hulgast, ühe liikme Registreerija poolt esitatud kolme kandidaadi hulgast ja ühe liikme omal valikul Komisjoni Liikmete Nimekirjast. Kui ükskõik kumb Pooltest pole esitanud oma kolme kandidaati, nimetab Komisjon omal valikul täiendava liikme Komisjoni Liikmete Nimekirjast.

9.4. Peale Komisjoni Liikmete nimetamist teavitab Komisjon Pooli Komisjoni Liikmetest ning kuupäevast, mil Komisjon teeb otsuse Vaidlustusavalduse kohta.

10.1. Komisjoni Liikmete Nimekiri ja selle muudatused kinnitab EIS-i nõukogu. Komisjoni Liikmete nimekiri avaldatakse EIS-i veebilehel. 

10.2. Komisjoni Liikmed hoiavad neile menetluse käigus edastatud teabe salajas, välja arvatud juhul, kui niisugune teave on esitatud avaldamisele kuuluvas otsuses.

10.3. Komisjoni Liige peab olema ja näima erapooletu ja sõltumatu. Komisjoni Liige võib end taandada, kui menetluse mis tahes etapis esinevad asjaolud, mis võiksid viia põhjendatud kahtlusteni Komisjoni Liikme erapooletuse või sõltumatuse suhtes või tema poolt asja lahendamine võib näida erapoolik ja sõltuv. Sellisel juhul määrab Komisjon uue Komisjoni Liikme.

10.4. Pooled võivad taotleda Komisjoni Liikme taandamist. Pool, kes taotleb Komisjoni Liikme taandamist peab esitama põhjused, miks ta taandamist taotleb. Taandamise avaldus tuleb esitada 5 kalendripäeva jooksul pärast Poole poolt Komisjoni Liikme erapooletust ja sõltumatust kahtluse alla seadvatest asjaoludest teada saamisest.

10.5. Kui üks Pooltest taotleb Komisjoni Liikme taandamist, on teisel Poolel ja vastaval Komisjoni Liikmel õigus taandamise avaldusele vastata 5 kalendripäeva jooksul pärast taandamise avalduse kättesaamist. Taandamise üle otsustab Komisjoni määratud Komisjoni Liige, kusjuures tema otsus on lõplik ja selle peale ei saa edasi kaevata.

Komisjon võib diskretsiooniõiguse alusel lisaks Vaidlustusavaldusele ning Vastusele Vaidlustusavaldusele taotleda või vastu võtta täiendavaid seisukohti või dokumente kummaltki Poolelt.

Kui menetluse Pool ei vasta Komisjoni määratud tähtajaks, võib Komisjon seda lugeda nõustumiseks teise Poole faktiväidete ja õiguslike argumentidega või nõuetega (omaksvõtt).

Poole taotlusel, mis on esitatud enne vastava tähtaja või vastavate tähtaegade möödumist, võib Komisjon diskretsiooniõiguse alusel – eriliste asjaolude olemasolul või Poolte kokkuleppel – tähtaega pikendada.

14.1. Komisjon lõpetab menetluse, kui Vaidlustaja on Vaidlustusavalduse tagasi võtnud või kui mõlemad Pooled on Komisjonile kinnitanud, et on sõlminud vaidluse esemeks oleva Domeeninime suhtes kokkuleppe.

 • 14.1.1. Kui Komisjoni teavitatakse punktis 14.1 sätestatud menetluse lõpetamise alusest 5 kalendripäeva jooksul Vaidlustajale Vastuse Vaidlustusavaldusele kättetoimetamise päevast arvates ning Komisjon lõpetab menetluse, tagastatakse pool Vaidlustaja tasutud Komisjoni lõivust.

14.2. Kui Pooled soovivad kokkuleppe saavutamiseks läbirääkimisi pidada, võivad Pooled taotleda, et Komisjon peataks taotluses kindlaksmääratud ajaks menetluse. Komisjon võib menetluse peatamise tähtaega Poolte taotlusel pikendada. Menetlus jätkub vastava taotluse vastuvõtmisega Registreerijalt või Vaidlustajalt või kindlaks määratud tähtaja möödumisega.

 • 14.2.1. Kui Pooled taotlevad Komisjonilt menetluse peatamist punkti 14.2 alusel 5 kalendripäeva jooksul Vaidlustajale Vastuse Vaidlustusavaldusele kättetoimetamise päevast arvates, peatab Komisjon menetluse taotluses kindlaksmääratud ajaks. Kui Komisjon lõpetab käesoleva punkti alusel peatatud menetluse punktis 14.1 sätestatud alusel, tagastatakse pool Vaidlustaja tasutud Komisjoni lõivust. Peatatud menetluse jätkumisel Vaidlustaja tasutud Komisjoni lõivu ei tagastata.

14.3. Juhul kui enne Komisjoni menetlust on algatatud või algatatakse menetluse ajal samade Poolte vahel vaidluse esemeks oleva Domeeninime suhtes hagimenetlus või muu õiguslik menetlus, võib Komisjon diskretsiooniõiguse alusel otsustada, kas Komisjoni menetlus peatada või lõpetada või teha otsus. 

14.4. Mõjuval põhjusel ja erandlikel asjaoludel võib Komisjon menetluse peatada ka ühe Poole taotlusel. Sel juhul menetlus jätkub Komisjoni omal algatusel või peatamist taotlenud Poole avaldusel.

14.5. Komisjon lõpetab samuti menetluse, kui selgub, et samade Poolte vahelise vaidluse esemeks oleva Domeeninime suhtes on:

 • a) tehtud lõplik otsus pädeva kohtu, vahekohtu või Komisjoni poolt; või 

 • b) kohus on hagi tagamise abinõuna keelanud Komisjoni menetluse läbiviimise või kohaldanud hagi tagamise abinõud, mis takistaks Komisjoni otsuse täitmist.

15.1. Komisjon teeb otsuse Poolte seisukohtade ning dokumentide alusel, mis on esitatud kooskõlas Reglemendiga. 

15.2. Komisjoni otsused on lõplikud, neid ei ole võimalik edasi kaevata ning need on Pooltele, asjakohastele Registripidajatele ning EIS-ile siduvad. See ei välista Poole õigust alustada kohtumenetlust teise Poole vastu, millega kaasnevad Reglemendis sätestatud tagajärjed otsuse täitmisele (vt p 15.8). 

15.3. Komisjon teeb Vaidlustusavalduse rahuldamisel otsuse üksnes vaidlustatud Domeeninimekustutamise või Vaidlustajale üleandmise kohta.

15.4. Komisjon rahuldab otsusega Vaidlustusavalduse, kui Vaidlustaja tõendab, et Domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane Vaidlustaja Varasema Õigusega ja:

 • a) Domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi Domeeninimele; või

 • b) Domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

15.5. Registreerija õigust või õigustatud huvi Domeeninimele punkti 15.4(a) mõistes võivad tõendada muuhulgas, kuid mitte ainult järgmised asjaolud, kui Komisjon loeb need asjaolud tõendatuks kõigi esitatud tõendite alusel:

 • a) Enne vaidluse tekkimist Registreerija tegelikult kasutas Domeeninime või nime mis vastas Domeeninimele seoses kauba või teenuse pakkumisega, või tegi tõendatavaid ettevalmistusi vastavaks tegevuseks;

 • b) Registreerija on Domeeninime järgi üldtuntud, seda isegi juhul, kui tal ei ole vastavale nimetusele õiguskaitset;

 • c) Registreerija kasutab Domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada Vaidlustaja või tema Varasema Õiguse mainet.

15.6. Domeeninime registreerimisele või Domeeninime kasutamisele pahauskselt punkti 15.4(b) tähenduses võivad aluseks olla muuhulgas, kuid mitte ainult järgmised asjaolud, kui Komisjon leiab, et nimetatud asjaolud on esinenud:

 • a) Domeeninimi oli registreeritud või omandatud otseselt eesmärgiga Domeeninimi müüa, anda kasutusõigus või muul viisil üle anda Varasema Õiguse omajale või Vaidlustaja konkurendile tasu eest, mis olulisel määral ületab otsesed Domeeninime registreerimise kulud; või

 • b) Domeeninimi oli registreeritud eesmärgiga ära hoida Varasema Õiguse kasutamist vastavas Domeeninimes, kui:

  • i) Registreerija on samalaadset tegevust korduvalt läbi viinud; või

  • ii) Domeeninime pole kasutatud asjakohasel viisil vähemalt kahe aasta jooksul registreerimise kuupäevast.

 • c) Domeeninime registreerimise peamine eesmärk oli häirida Vaidlustaja tegevust; või

 • d) Domeeninime kasutati tahtlikult Internetikasutajate ligimeelitamiseks eesmärgiga saada kasu Registreerija veebilehekülgedel või teistes on-line kohtades, tekitades segiajamise ohu Varasema Õigusega; või 

 • e) Domeeninimi on füüsilise isiku nimi ja ei ole mingit selle nime kasutamist õigustavat seost Registreerija ning Domeeninime vahel.

15.7. Kolmeliikmelise Komisjoni otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. 

15.8. Komisjoni otsus on kirjalikus vormis, sisaldab otsuse põhjendusi, otsuse kuupäeva ja otsuse teinud Komisjoni Liikme(te) nime(sid). Kui Komisjon otsustab, et vaidlustatav Domeeninimi tühistatakse või antakse üle Vaidlustajale, märgitakse otsuses, et EIS täidab otsuse viivitamatult pärast punktis 16.1 sätestatud tähtaja möödumist, välja arvatud juhul, kui Registreerija teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse algatamisest Vaidlustaja vastu ning esitab EIS-ile vastava hagi tagamise kohtumääruse (vt punktid 15.2 ja 16). 

15.9. Kui Komisjon jõuab järelduseni, et vaidlus ei kuulu tema pädevusse, teatab ta seda oma otsuses. 

15.10. Komisjon saadab otsuse Pooltele, asjakohasele Registripidajale ja EIS-ile 20 päeva jooksul pärast formaalsetele nõuetele vastava Vastuse Vaidlustusavaldusele kättesaamise kinnitamist või Vastuse Vaidlustusavaldusele esitamise tähtaja lõppemist.

15.11. Otsuse terviktekst avaldatakse EIS-i veebilehel.

16.1.  Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. EIS ei täida otsust enne 14 kalendripäeva möödumist otsuse jõustumisest arvates. Olukorras, mil Vaidlustusavalduse esemeks olev .ee domeeninime registreering on kustunud, läheb see .ee domeeninimi üle Reserveeritud domeenide nimekirja. Sellisel juhul saab Vaidlustaja Komisjoni otsuse täitmist nõuda vastavalt Reserveeritud domeenide registreerimise eritingimustele.

16.2. Kui Komisjon otsustas Vaidlustusavalduse rahuldada, on Registreerijal aega 14 kalendripäeva otsuse tegemise kuupäevast teavitamaks EIS-i kohtumenetluse algatamisest Vaidlustaja vastu ja hagi tagamise abinõu kohaldamisest, millega keelatakse EIS-il Domeeninime kustutamine või üleandmine Vaidlustajale. Sellise teabe ja kohtumääruse saamisel EIS ei täida Komisjoni otsust, kuni järgnev kohtumenetlus on lõppenud ning jõustunud otsus EIS-i jõudnud.

17.1. EIS ja Komisjoni Liikmed ei vastuta Poole ees oma tegevuse või tegevusetuse eest Reglemendi alusel läbi viidud menetluse käigus, välja arvatud juhul kui EIS või Komisjoni Liige on toime pannud tahtliku õigusvastase teo. 

17.2. Reglement kohaldub kõikidele Vaidlustusavaldustele, mis on esitatud alates 05.07.2010.

17.3. Kui Reglementi muudetakse menetluse ajal, siis kohaldatakse menetluses vastava menetlustoimingu ajal kehtivat Reglementi.

17.4. Reglemendi muudatused jõustuvad vähemalt 30 päeva pärast nende kinnitamist EIS-i Nõukogu poolt. EIS-i Nõukogu võib muudatuste jõustumiseks määrata ka pikema perioodi.