Domeeninimede registreerimisel „kes ees, see mees“ printsiibi järgi võib ette tulla olukordi, kus domeeninimesid üritatakse registreerida isikute poolt, kes ei pruugi olla vastava domeeni suhtes heauskselt õigustatud ehk toimub domeeninimede kaaperdamine.

Enamasti puudutab selline tegevus tuntud kaubamärkidega kokkulangevaid või nendega sarnaseid domeeninimesid. Pahausksete registreerijate eesmärgiks on reeglina saada kasu vastava domeeninime müügist kaubamärgi vms tähise õigustatud omanikule.

Sellise õigusvastase tegevuse takistamiseks on Eesti Interneti Sihtasutuse (EIS) juurde moodustatud Domeenivaidluste Komisjon (DVK).

LIIKMEDIndrek EelmetsCarri Ginter Mari Must
  Almar Sehver
Taivo KivistikRisto Käbi
  Madis Päts Riina Pärn

Domeenivaidluste lahendamine

1. Domeenivaidluste Komisjon ei ole kohus ega vahekohus, vaid spetsiaalne sõltumatu organ .ee domeeninimedega seotud vaidluste lahendamiseks, mis tegutseb EIS-i juures;

2. Kui Te leiate, et keegi on Teie nõusolekuta registreerinud domeeninime, mis langeb kokku Teile kuuluva kaubamärgi või Teie kui füüsilise isiku nime või Teie ettevõtte vms registrisse kantud nimega, on Teil võimalik esitada DVK-le vaidlustusavaldus.

3. Vaidlustusavaldusse tuleb mh kindlasti märkida a) isik (Registreerija), kes Teie arvates Teie õigusi domeeninime registreerimisega on rikkunud ja b) vastav domeeninimi. Lisada tuleb Teie väiteid kinnitavad tõendid ja tasuda Komisjoni Lõiv. Kõik vaidlusavalduse nõuded on ära toodud DVK Reglemendi punktis 5. Taotlus tuleb kindlasti digiallkirjastada. Nõuetekohaseid vaidlusavaldusi saab esitada e-posti aadressile vaidlus@internet.ee.

4. Juhul, kui Teil puudub informatsioon domeeni Registreerija kohta (nt kui domeeni Registreerija on eraisik ja tema andmed pole WHOIS-teenuse vahendusel nähtavad), on Teil võimalus taotleda DVK-lt nendele andmetele ligipääsu. Selleks tuleb Teil esitada taotlus aadressile info@internet.ee koos õiguslike põhjendusega, miks soovite ligipääsu Registreerija andmetele.

5. Juhul kui Teie Vaidlustusavaldus vastab DVK Reglemendis toodud nõuetele, võtab DVK selle menetlusse ja edastab (väidetavalt) Teie õigusi rikkuvale Registreerijale.

6. Nimetatud Registreerija on kohustatud edastama DVK-le 14 kalendripäeva jooksul omapoolse vastuse Teie vaidlustusavaldusele, milles ta peab põhjendama oma õigust domeeninime registreerida ja lükkama ümber väited Teie õiguste rikkumise kohta.

7. Kui nimetatud dokumendid on olemas, teeb DVK vaidlustuse kohta otsuse, lähtudes mõlema Poole esitatud väidetest ja põhjendustest ning neid kinnitavatest tõenditest. Otsus võib seisneda kas a) vaidlustuse rahuldamata jätmises või b) rahuldamises. 

8. Kui DVK vaidlustuse rahuldab, Teie õigusi rikkuv domeeninimi tühistatakse või antakse vaidlustajale üle, olenevalt sellest, millist otsust DVK-lt vaidlustuses sooviti.

Üksikasjalik vaidluste lahendamise menetluse kirjeldus ja nõuded on kirjas Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendis. Lahendid leiate siit  ning lõivud siit.