.ee Domeenireeglid

Kehtivad domeenireeglid - heaks kiidetud Eesti Interneti SA nõukogus 30.04.2020 ja jõustunud 01.07.2020:

1.1. Tippdomeene haldab, Domeeninimede registrit peab ning Domeeninimede registreerimist korraldab Eesti Interneti Sihtasutus (edaspidi EIS) õigusaktide, kohtu-, vahekohtu või Domeenivaidluste Komisjoni lahendite, oma põhikirja, käesolevate domeenireeglite (edaspidi: Domeenireeglid) ning internetikogukonnas üldtunnustatud juhiste ja tavade kohaselt.

1.2. Domeenireeglid asendavad täies ulatuses Eestis Tippdomeeni .ee alamdomeenide registreerimisel kohaldatud dokumendis Alamdomeeni registreerimise reeglistik sätestatud nõuded.

1.3. Domeenireegleid kohaldatakse kõigile domeeninimedele, sealhulgas ka punktis 1.2 märgitud reeglistiku alusel registreeritud domeeninimedele.

1.4. Domeenireeglid reguleerivad tüüptingimustena EIS-i, Registripidajate ja Registreerijate vahelisi õigussuhteid, sh õiguste teostamist ja kohustuste täitmist. Domeenireeglite lahutamatuks osaks on “Ülddomeenid ja nende alla Alamdomeenide registreerimise kord”, “Reserveeritud domeenide nimekiri” ja “Blokeeritud domeenide nimekiri”.

1.5. Domeenireeglid on ülimuslikud Registripidaja poolt Registreerija suhtes kehtestatud mis tahes tingimuste suhtes.

1.6. Registripidajate nimekiri on avaldatud EIS-i veebilehel.

Mõistetel on Domeenireeglites alljärgnevad tähendused:

2.1.Tippdomeen” tähendab Eesti riigitunnusega tippdomeeni (top level domain, TLD) .ee või muud Eestiga seotud tippdomeeni.

2.2.Alamdomeen” tähendab Tippdomeenist vasakule jäävat punktiga eraldatud tähist.

2.3.ASCII” tähendab standardit American Standard Code for Information Interchange.

2.4.Autoriseerimiskood” tähendab salasõna registreeritud Domeeninime ja Registreerija vahelise suhte identifitseerimiseks.

2.5.Peatamine” tähendab, et Domeeninime ja sellele määratud Nimeserverite vaheline seos on katkestatud.

2.6.Domeeninimi” (domeen) on tähis, mis koosneb:

2.6.1. Tippdomeenist ja sellest vasakule jäävast punktiga eraldatud teise taseme Alamdomeenist (näiteks kujul nimi.ee) või 

2.6.2. Tippdomeenist ning sellest vasakule jäävast punktidega eraldatud Ülddomeenist ja kolmanda taseme Alamdomeenist (näiteks kujul nimi.pri.ee).

2.7. Kättesaadavus” – elektroonilistele päringutele nõuetekohaste vastuste andmine Domeeninimele määratud Nimeserverite poolt;

2.8.IP – aadress” tähendab numbrikombinatsiooni, mis üheselt identifitseerib arvuti (või muu Interneti Protokolli kasutava võrguseadme) üldkasutatavas andmesidevõrgus.

2.9.Nimeserver” tähendab arvutit, mis salvestab ja edastab Domeeninimedega ja neile vastavate IP – aadressidega seotud teavet üldkasutatavas andmesidevõrgus;

2.10.Registreerija” on isik, kelle nimele on registreeritud Domeeninimi või kes taotleb Domeeninime registreerimist.

2.11. "Ülddomeen" on dokumendis Ülddomeenid ja nende alla Alamdomeenide registreerimise kord loetletud Tippdomeenist vasakule jääv teise taseme Alamdomeen (näiteks kujul: pri.ee või com.ee).

2.12.Registripidaja” on isik või asutus, kes Registrilepingu kohaselt osutab Registreerijatele Registreerimisteenuseid.

2.13.Registreerimisteenused” hõlmavad Registreerija taotluse alusel talle osutatavaid järgmisi teenuseid:

2.13.1. Domeeninime registreerimine;

2.13.2. Registreeringu kustutamine;

2.13.3. Registreeringu pikendamine;

2.13.4. Domeeninime üleandmine;

2.13.5. kontaktandmete uuendamine;

2.13.6. Nimeserveri kirjete haldamine;

2.13.7. Registripidaja vahetamine;

2.13.8. DNSKEY kirjete haldamine. 

2.14.Halduskontakt” on füüsiline isik, kes on Registreerija seaduslik esindaja või kelle Registreerija on kirjalikult volitanud (volitatud esindaja). Halduskontaktil puudub edasivolitamise õigus. Halduskontaktil on õigus allkirjastada ja esitada Registreerija nimel Domeeninimega seotud taotlusi ning saada ja edastada Domeeninime(de)ga seonduvat mis tahes teavet. Halduskontakt vastutab enda ja Registreerija kohta esitatud andmete ja dokumentide õigsuse ja ehtsuse eest.

2.15.Tehniline kontakt” on füüsiline või juriidiline isik, kes Registreerija nimel lisab, muudab või eemaldab Domeeninime Nimeserveri kirjeid .EE tippdomeeni teenindavates Nimeserverites.

2.16. Registreering” – registrikirje EIS-i poolt peetavas Domeeninimede registris, mille kohaselt vastav Domeeninimi on registreeritud vastava Registreerija nimele.

2.17.Registrileping” – EIS-i ja Registripidaja vaheline leping Registreerimisteenuste nõuetekohase osutamise tagamiseks.

2.18.Domeenivaidluste Komisjon” – vastava reglemendi alusel domeenivaidlusi lahendav EIS-i struktuuriüksus.

2.19.EE Direkt” – EIS-i struktuuriüksus, mis tagab Registreerijale kõigi Registreerimisteenuste kättesaadavuse juhuks kui tema Registripidaja Registrileping ei kehti.

2.20.WHOIS – andmebaas” tähendab teenust, mille vahendusel edastatakse Domeeninimede ja Registreerijate kohta käivat teavet üldkasutatavas andmesidevõrgus.

2.21   „Kustutamine” on Domeeninime ja sellega seonduvate andmete eemaldamine Domeeninimede registrist. Kustutamine toimub 24h jooksul juhuslikult määratud ajahetkel, kui EIS-i juhatus pole kehtestanud teistmoodi. Sellisel juhul teavitab EIS-i juhatus Registripidajaid ning avaldab muudatused EIS-i veebilehel vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist. 

2.22   „DNSKEY kirje” on avalik võti, mille abil kontrollitakse DNSSEC-i usaldusahela korrektsust ning domeeninimede süsteemi kirjete allkirjade tõesust. 

2.23   „DNSSEC” on turvavõtmete laiendus domeeninimede süsteemile, mis võimaldab tuvastada domeeninimede süsteemi päringu vastuse allika ehtsuse ja vastuse terviklikkuse. 

2.24   „Tsoon” on loend .ee teenindavate Nimeserverite kaudu avalikuks kasutamiseks kättesaadavatest Domeeninimedest ning neid teenindavatest Nimeserveritest. Domeeninime tsooni lisamine on eeldus, et Domeeninime kaudu pakutavad teenused on internetis leitavad ja kasutatavad. 

2.25   “Blokeeritud domeenide nimekiri” koosneb domeeninimedest, mille registreerimise on EIS keelanud tehnilistel või turvalisuse kaalutlustel. 

2.26   “Reserveeritud domeenide nimekiri” koosneb sinna ajutiselt lisatud domeeninimedest, mille registreerimise on EIS võimaldanud ainult õigustatud isikutele eesmärgiga kaitsta internetikasutajaid võimaliku pahatahtliku tegevuse või väärkasutuse eest. 

2.27 “Keelumärge” on EIS-i poolt domeeninimele seatud tehniline piirang, mille tulemusena on takistatud selle käsutamine.

3.1. Taotlemise tingimused

3.1.1. Domeeninime registreerimist võib Registripidaja vahendusel taotleda iga isik, kelle isikusamasus on kontrollitud ning kes on esitanud selleks nõutava teabe ja dokumendid. Domeeninimede arv ühe Registreerija kohta ei ole piiratud.

3.1.2. Domeeninimesid registreerib EIS Domeeninimede registreerimistaotluste Registripidajate vahendusel EIS-le laekumise ajalises järjekorras.

3.2. Domeeninimele registreerimisel esitatavad nõuded

3.2.1. Domeeninimi võib sisaldada ainult numbreid (0–9), sidekriipse ja tähti.  Suur- ja väiketähti Domeeninimes ei eristata.  Alamdomeen ei või alata ega lõppeda sidekriipsuga, samuti ei või see sisaldada sidekriipsu samaaegselt kolmanda ja neljanda sümbolina. Alamdomeeni minimaalseks pikkuseks on üks sümbolit ja maksimaalseks pikkuseks on kuuskümmend kolm sümbolit.

3.2.2. Domeeninimena ei registreerita tähiseid, milles kasutatavad sümbolid ei vasta ASCII-le, välja arvatud eesti tähestikku kuuluvad tähed.

3.2.3. Domeeninime ei registreerita, kui see on identne kehtiva registreeringuga Domeeninimega.

3.2.4     Teatud domeenid on blokeeritud ja neid ei saa Domeeninimena registreerida. Blokeeritud domeenide nimekirja kehtestab EIS-i juhatus ja see on avaldatud EIS-i veebilehel.

3.2.5 Teatud domeenid on reserveeritud ja neid saavad Domeeninimena registreerida üksnes õigustatud isikud. Reserveeritud domeenide nimekirja kehtestab EIS-i juhatus ja see on avaldatud EIS-i veebilehel.

3.3. Ülddomeenid

3.3.1. Alamdomeeni registreerimiseks Ülddomeeni alla peab Alamdomeeni Registreerija vastama nimetatud Ülddomeeni tingimustele, mis on sätestatud dokumendis Ülddomeenid ja nende alla Alamdomeenide registreerimise kord. 

3.3.2. Ülddomeenid ja nende alla Alamdomeenide registreerimise kord on avaldatud EIS-i veebilehel.

3.4. EIS tegevus domeeninime registreerimisel

3.4.1. Domeeninime kohta avaldab EIS WHOIS teenuse vahendusel selle Nimeserverite nimed, DNSKEY kirjed, Registripidaja nime, Domeeninime registreerimise aja, Registreeringu andmete viimase muudatuse aja, Domeeninime staatuse ning Domeeninime aegumise kuupäeva. Juriidilisest isikust Registreerija puhul ka tema nime, äriregistrikoodi, Haldus- ja Tehnilise kontakti nime ja e-posti aadressi. Domeeninime aegumise kuupäeva möödudes avaldab EIS WHOIS teenuse vahendusel lisaks eelnevalt loetletud andmetele ka Domeeninime peatamise ja kustumise kuupäeva.

3.4.2. Pärast domeeninime registreerimist võimaldab EIS võtta ühendust domeeninime Registreerijaga, kelle kontaktandmed pole WHOIS-teenuse vahendusel avalikud. Sellisel juhul EIS ei avalda Registreerija andmeid.

3.4.3 Domeeninime registreerimisel fikseerib EIS Domeeninime kättesaadavuse tagamiseks vajalikud tehnilised andmed Tippdomeeni Nimeserverites. Domeeninime ei registreerita kui selle Nimeserverid ei võimalda või häirivad Tippdomeeni Nimeserverite tööd.

3.4.4. Kuivõrd EIS teostab Domeeninime registreerimisel üksnes kas informatiivse- või tehnilise iseloomuga toiminguid, ei kontrolli EIS mitte ühelgi juhul, kas Domeeninime registreerimisega või Domeeninime mis tahes viisil või eesmärgil kasutamisega rikutakse kolmandate isikute õigusi, sh intellektuaalomandist tulenevaid õigusi. Nimetatud registreerimistoimingute tegemise eesmärgiks ei ole Registreerija mis tahes tegevuse ega õiguse tõendamine tema suhetes kolmandate isikutega.

4.1. Üldnõuded

4.1.1. Registreerija on kohustatud Domeeninime registreerimise taotluses avaldama järgmised andmed:

a) taotletava Domeeninime,

b) Halduskontakti nime, isikukoodi ja selle välja andnud riigi nime (või isikukoodi puudumisel sünniaja ja kodakondsusjärgse riigi nime), telefoninumbri ja e-posti aadressi,

c) Tehnilise kontakti nime, registri- või isikukoodi ja selle registreerinud või välja andnud riigi nime (või isikukoodi puudumisel sünniaja ja kodakondsusjärgse riigi nime), telefoninumbri ja e-posti aadressi,

d) juriidilisest isikust Registreerija puhul nime, registrikoodi ja selle registreerinud riigi nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi;

e) füüsilisest isikust Registreerija puhul eesnime(d) ja perekonnanime, isikukoodi ja selle välja andnud riigi nime (või isikukoodi puudumisel sünniaja ja kodakondsusjärgse riigi nime), telefoninumbri ja e-posti aadressi.

4.1.2. Domeenireeglite punktides 5.3.1 ja 5.3.5 – 5.3.6 nimetatud taotluses märgitud Registreerija või Registreerija esindaja (Halduskontakt) peab võimaldama enda isikusamasuse kontrollimist ja Registreerija tahte kindlaks tegemist Domeenireeglite 4¹ peatükis sätestatud viisil.

4.1.3. Registreerija on kohustatud esitama taotluses õigeid andmeid, sealhulgas tagama, et taotluses nimetatud Halduskontakt ja Tehniline kontakt on nõus täitma vastavaid ülesandeid. Registreerija peab teavitama Registripidajat nimetatud andmete muudatusest 7 tööpäeva jooksul, esitades talle punktis 5.3.3 nimetatud taotluse. Registreerija on kohustatud esitama taotluse Domeeninimega seotud andmete muutmiseks ka juhul, kui Halduskontakt või Tehniline kontakt ei ole enam nõus vastavaid ülesandeid täitma. Registripidaja muudab Registreerija andmed EIS andmebaasis viivitamatult.

4.1.4. Domeeninime registreerimise taotluse või punktis 5.3.6.2 märgitud Domeeninime üleandmise taotluse esitamisega kohustub Registreerija EIS-i ees heas usus täitma Domeenireegleid ja EIS-i poolt avaldatud juhiseid, ning nõustub ja kinnitab, et:

4.1.4.1. Registreerija poolt taotluses esitatud andmed on õiged;

4.1.4.2. Registreerijal on tahe ja Registreerijale teadaolevalt ka õigus taotluses märgitud Domeeninime kasutada;

4.1.4.3. Domeeninime registreerimise ja kasutamisega ei rikuta Registreerijale teadaolevalt kehtivaid õigusakte ning kolmanda isiku õigusi;

4.1.4.4. Registreerija osaleb Domeenivaidluste Komisjoni menetluses vastavalt Domeenivaidluste Komisjoni reglemendile ning Registreerija kohustub nimetatud reglementi järgima ning Registreerija mitteosalemine menetluses ei takista Domeenivaidluste Komisjonil otsuse tegemist Domeeninime suhtes.

4.1.4.5. EIS ja Registripidaja, kelle vahendusel on Registreerija taotlenud Domeeninime registreerimist või Registripidaja vahetamist, võivad töödelda Registreerija isikuandmeid Domeenireeglite punktis 8.1 – 8.4 nimetatud korras, viisil ja eesmärkidel.

4.1.4.6. Registreerija tahteavaldust Domeenireeglite punktides 5.3.5 – 5.3.6 märgitud taotlustel asendab Domeenivaidluste Komisjoni, kohtu või vahekohtu jõustunud lahend.

4.1.5. Registreerija on kohustatud tagama tehnilised tingimused Domeeninime kättesaadavuseks ja andma EIS-i nõudmisel teavet oma Tehnilise kontakti tegevuse ja tehniliste süsteemide kohta.

4.1.6. Registreerija on kohustatud hüvitama EIS-le kulutused, mis viimasele on tekkinud ja/või mille hüvitamist viimaselt nõutakse (sealhulgas tsiviil-, haldus- või kriminaalmenetluse raames) seetõttu, et Domeeninime registreerimine ja/või kasutamine Registreerija poolt rikub kolmanda isiku õigusi.

4.1.7. Registreerija vastutab ühtviisi tema enese nimele registreeritud Domeeninime ja kõigi selle Domeeninime Alamdomeene kasutavate kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse eest, välja arvatud juhul kui vastutus kolmanda isiku tegevuse või tegevusetuse eest on Eestis kehtiva õigusakti kohaselt välistatud.

Käesolevas peatükis sätestatakse isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise nõuded vastavalt Domeenireeglite punktile 4.1.2.

4.1¹ Registreerija või tema esindaja peab isikusamasuse kontrollimiseks ja Registreerija tahte kindlaks tegemiseks:

4.1.1¹ allkirjastama Registripidajale esitatava taotluse kas omakäeliselt Registripidaja esindaja juuresolekul või andma elektroonilise allkirja Eesti ID–kaarti või Mobiil-ID´ d kasutades; või

4.1.2¹ andma Registripidajale esitatavale taotlusele elektroonilise allkirja, kasutades selleks elektroonilist allkirjastamist võimaldavat EIS-i poolt aktsepteeritud elektroonilist isikutuvastusvahendit; või

4.1.3¹ tasuma Registripidajale iga taotletud Registreerimisteenuse eest Registreerimisteenuse tasu eraldi pangaülekandega Registreerija või Registreerija esindaja (Halduskontakti) nimele avatud pangakontolt ja märkima maksekorraldusele sellele taotlusele Registripidaja poolt antud viitenumbri ja vastava Domeeninime või Registripidaja väljastatud arve numbri, millelt nähtub vastav Domeeninimi; või

4.1.4¹ tasuma Registripidajale iga taotletud Registreerimisteenuse eest Registreerimisteenuse tasu eraldi ülekandega Registreerija või Registreerija esindaja (Halduskontakti) nimele registreeritud ja PayPal poolt verifitseeritud (PayPal Verified) PayPal’i kontolt ning märkima makse selgitusse vastava Domeeninime või Registripidaja väljastatud arve numbri, millelt nähtub vastav Domeeninimi. Registripidajal on õigus nõuda Registreerijalt täiendavaid tõendeid PayPal konto verifitseerituse kohta. 

4.2¹ Punktis 4.1.1¹ nimetatud elektroonilise allkirjaga samaväärseks loetakse Eesti e-residendi antav elektrooniline allkiri (vt isikut tõendavate dokumentide seaduse 5² peatükk).

4.3¹  EIS-i juhatus kinnitab aktsepteeritud elektrooniliste isikutuvastusvahendite nimekirja. Nimekiri avaldatakse EIS-i veebilehel. EIS juhatus võib nimekirja ühepoolselt muuta, teavitades sellest Registripidajaid ning avaldades muudatused EIS-i veebilehel vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist.

4.4¹ Punktides 4.1.3¹ ja 4.1.4¹ kirjeldatud juhul loetakse taotlus Registripidajale esitatuks Registreerimisteenuse tasu Registripidaja kontole laekumise hetkest.

4.5¹ Registripidajale esitatud taotlus, mille puhul on täidetud vähemalt üks punktides 4.1.2¹ – 4.1.4¹ sätestatud nõuetest, on õiguslikult samaväärne punktis 4.1.1¹ toodud nõuete kohaselt allkirjastatud taotlusega.

4.6¹    Registreerija ei pea registripidajale esitatavat taotlust elektroonselt allkirjastama, kui Registripidaja iseteeninduskeskkonda sisse logides on registreerija isikusamasus tuvastatud vastavalt domeenireeglite punktides 4.1.1¹ ja 4.1.2¹ viidatud vahendeid kasutades ning Registripidaja iseteeninduskeskkond sellist lahendust võimaldab. Käesolevat sätet rakendatakse vaid Domeenireeglite punktis 5.3.1 nimetatud registreerimisteenusele.

5.1. Registreerimisteenuseid osutab Registripidaja Registreerijale kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud teenuselepingu alusel. Domeenireeglid loetakse teenuselepingu lahutamatuks osaks.

5.2. Kui Registripidaja Registrileping EIS-ga on lõppenud, valib Registreerija uue Registripidaja punktis 7 sätestatud korras.

5.3. Registripidaja osutab järgmise sisuga Registreerimisteenuseid:

5.3.1.
Domeeninime registreerimine

5.3.1.1. Registripidaja edastab EIS-le Registreerija taotluse Domeeninime registreerimiseks.

5.3.1.2. Registripidaja ei vastuta Domeeninime registreerimise eest EIS-i poolt.

5.3.1.3. EIS saadab taotluse edastanud Registripidajale teate taotletud Domeeninime registreerimise või mitteregistreerimise kohta.

5.3.1.4. Domeeninimi registreeritakse 3, 6 või 9 kuuks või 1 kuni 10 aastaks (edaspidi: registreerimisperiood). Domeeninimi loetakse registreerituks alates Domeeninime EIS-i poolt registreerimise kuupäevast. 

5.3.2. Registreeringu pikendamine

5.3.2.1. Registripidaja pikendab Domeeninime Registreeringu Registreerija nimel järgmiseks registreerimisperioodiks tingimusel, et Registreerija on eelnevalt tasunud Registripidajaga sõlmitud teenuselepingus ette nähtud pikendamise tasu. 

5.3.2.2. Tingimusel, et Registreerija on andnud vastava selgelt väljendatud nõusoleku Registripidajaga teenuselepingu sõlmimisel, võib Registripidaja pikendada Domeeninime Registreeringu Registreerija nimel järgmiseks registreerimisperioodiks ilma, et Registreerija oleks eelnevalt tasunud pikendamise tasu. Registripidaja ei pikenda Domeeninime, kui Registreerija on avaldanud teistsugust tahet 30 päeva jooksul alates Registreerija e-posti aadressile Registripidaja poolt Domeeninime pikendamise kohta teate saatmisest. Registripidaja ei saada Registreerijale nimetatud teadet enne, kui Registreeringu pikendamine on punkti 5.3.2.3 kohaselt võimalik. 

5.3.2.3. Domeeninime kehtiv registreeringu pikkus peab olema väiksem kui 11 aastat.

5.3.3.
Kontaktandmete uuendamine

Registripidaja edastab EIS-le Registreerija taotluse Domeenireeglite punkti 4.1.1 alapunktides b) – e) märgitud andmete muudatuste kohta. EIS võimaldab domeeniga seotud kontaktil vahetada enda kontaktandmeid ka EIS-i poolt Registreerijale loodud keskkonna vahendusel, mille muudatused edastatakse Registripidajale.

5.3.4.
Nimeserveri kirjete haldamine

5.3.4.1. Registripidaja võimaldab Registreerijal, Halduskontaktil või Tehnilisel kontaktil lisada, muuta ja eemaldada Domeeninimega seotud nimeserverite kirjeid või teeb need toimingud nimetatud isikute taotlusel.

5.3.4.2. Domeeninime lisamiseks tsooni peab Domeeninimega olema seotud vähemalt kaks seda teenindava Nimeserveri domeeninimed. Domeeninime teenindava Nimeserveri IP-aadress avaldatakse lisaks domeeninimedele üksnes juhul, kui vastava Nimeserveri domeeninimi on registreeritava Domeeninime Alamdomeeniks.

5.3.4.3. EIS-l on õigus Domeeninimega seotud nimeserverite kirjeid ise muuta või eemaldada ja/või nõuda seda Registreerijalt, Halduskontaktilt ja Tehniliselt kontaktilt kui vastavad kirjed põhjustavad või võivad põhjustada häireid domeeninimede süsteemi töös või kui see on vajalik Domeeninime peatamiseks.

5.3.5.
Registreeringu kustutamine

5.3.5.1. Registripidaja edastab EIS-le Registreerija taotluse Domeeninime Registreeringu kustutamiseks. Nimetatud taotlus loetakse kehtetuks kui see edastati enne Domeeninimega seotud menetluse lõppemist Domeenivaidluste Komisjonis, kohtus või vahekohtus. 

5.3.5.2. Registreerija taotluse kättesaamisel saadab EIS Registreerija e-posti aadressile e-kirja Domeeninime Registreeringu kustutamise kinnitamiseks. Juhul kui kustutamise aluseks on Domeenivaidluste Komisjoni, vahekohtu või kohtu otsus, või kui Registreerija otsene tahe Domeeninimi kustutada on Registripidaja poolt juba eelnevalt tuvastatud, loetakse Registreerijalt kinnitus kättesaaduks. EIS peatab Domeeninime Registreeringu Registreerijalt kinnituse kättesaamisel ja kustutab Registreeringu peatamisest 30 päeva möödumisel. 

5.3.6.
Domeeninime üleandmine

5.3.6.1. Domeeninime üleandmisel asendub Domeeninime üleandev Registreerija vastuvõtva (uue) Registreerijaga.

5.3.6.2. Domeeninime üleandmisel edastab Registripidaja EIS-le vastuvõtva Registreerija poolt allkirjastatud taotluse, millest nähtub tahe Domeeninimi tema nimele registreerida ning punktis 4.1.1. nimetatud andmed. Nimetatud taotlus loetakse kehtetuks kui see edastati enne Domeeninimega seotud menetluse lõppemist Domeenivaidluste Komisjonis, vahekohtus või kohtus. 

5.3.6.3. Taotlusele peab olema lisatud üleandva Registreerija poolt Domeenireeglite 4¹ peatükis toodud nõuetele vastavalt allkirjastatud nõusolek Domeeninimest vastuvõtva Registreerija kasuks loobuda. Nõusolekut asendab Domeenivaidluste Komisjoni, vahekohtu, kohtu otsus või pärimisõiguse dokument Domeeninimi vastuvõtvale Registreerijale üle anda.5.3.6.4 Taotluse allkirjastamise nõuet ei kohaldata vastuvõtva Registreerija suhtes juhul kui tema poolt on taotlusega seoses täidetud Domeenireeglite punktis 4.1.3¹ või 4.1.4¹ sätestatud nõuded.

5.3.6.5. Vastuvõtva Registreerija poolt allkirjastatud taotluse ja punktis 5.3.6.3 nimetatud üleandva Registreerija nõusoleku kättesaamisel saadab EIS üleandva Registreerija e-posti aadressile e-kirja Domeeninime üleandmise kinnitamiseks, v.a juhul kui Domeeninime üleandmise aluseks on Domeenivaidluste Komisjoni, vahekohtu, kohtu otsus või pärimisõiguse dokument või kui Registreerija otsene tahe Domeeninimi üle anda on Registripidaja poolt juba eelnevalt tuvastatud. 

5.3.6.6. EIS teavitab viivitamata üleandva ja vastuvõtva Registreerija Registripidajat Domeeninime üleandmisest või sellest keeldumisest. Vastav Registripidaja on kohustatud viivitamata edastama nimetatud teabe üleandvale või vastuvõtvale Registreerijale. 

5.3.7.
Registripidaja vahetamine

5.3.7.1. Registreerijal on õigus oma Registripidajat vahetada, esitades vastava taotluse uuele Registripidajale. 

5.3.7.2. Senine Registripidaja peab tegema Registreerija ja uue Registripidajaga heas usus koostööd Registreerimisteenuste osutamise võimaluse üleminekul ühelt Registripidajalt teisele.

5.3.7.3. Senine Registripidaja esitab Registreerija nõudel Registreerijale või Registreerija poolt määratud uuele Registripidajale Domeeninime(de) Autoriseerimiskoodi(d) esimesel võimalusel sellekohase nõude saamisest. Kui senine Registripidaja ei esita Autoriseerimiskoodi mõistliku aja jooksul, on Registreerijal õigus taotleda Autoriseerimiskoodi EIS-lt. 

5.3.7.4. Tasu Registripidaja vahetamisega seoses võib Registreerijalt nõuda ainult uus Registripidaja.

5.3.8.
DNSKEY kirjete haldamine

5.3.8.1. Registripidaja lisab, kustutab ja muudab Domeeninime DNSKEY kirjeid Registreerija, Halduskontakti või Tehnilise kontakti taotlusel. 

5.3.8.2. Kui Registripidaja on Domeeninime teenindavate Nimeserverite ja DNSSEC võtme haldusteenuse pakkujaks, on Registripidajal õigus lisada, kustutada ja muuta Domeeninime DNSKEY kirjeid ilma Registreerija, Halduskontakti ja Tehnilise kontakti taotluseta. 

5.3.8.3. EIS-l on õigus Domeeninime DNSKEY kirjeid eemaldada või mitte vastu võtta kui vastavad kirjed põhjustavad või võivad põhjustada häireid domeeninimede süsteemi töös või kui kirjed ei vasta üldtunnustatud standardile. 

5.4. Registreerijal on õigus nõuda oma Registripidajalt kõigi Registreerimisteenuste osutamist ka juhul kui Registreerija ei soovi kasutada muid Registripidaja poolt osutatavaid või vahendatavaid teenuseid (näiteks: veebimajutus, e-post jne).

5.5. Registripidaja avaldab osutatavate Registreerimisteenuste maksumused ja Registreerijaga sõlmitava teenuselepingu tüüptingimused oma veebilehel.
6.1. EIS võib Domeeninime mitte registreerida, peatada ja/või rakendada keelumärkeid ainult mõjuval põhjusel, sh eeskätt kui:

6.1.1. EIS-le ei ole edastatud Domeenireeglite kohast Domeeninime registreerimise või üleandmise taotlust või nõusolekut;

6.1.2. Registreerija või Registreerija esindaja isikusamasuse ja/või tahte kontrollimine ei vastanud Domeenireeglitele;

6.1.3. Ülddomeeni alla Alamdomeeni registreerimise tingimused ei ole täidetud;

6.1.4. Registreerija on rikkunud Domeenireegleid ega ole seda rikkumist lõpetanud EIS-i poolt
Registreerija Halduskontaktile saadetud teatises määratud vähemalt 10 - tööpäevase tähtaja jooksul;

6.1.5. Registreerija Halduskontakt ja/või Tehniline kontakt ei vasta korduvalt EIS-i poolt saadetud järelepärimistele;

6.1.6. Domeeninime registreerimisperiood on lõppenud ja Registreeringu pikendamise taotlust ei ole EIS-le laekunud 15 päeva jooksul eelmise registreerimisperioodi lõppemise kuupäevast arvates;

6.1.7. Juhul, kui EIS'ile esitatakse pädeva riigiasutuse poolt sellekohane põhjendatud taotlus;

6.1.8. Domeeninimi on blokeeritud või reserveeritud;

6.1.9. Registreerija suhtes on jõustunud vastavasisuline Domeenivaidluste Komisjoni, kohtu või vahekohtu lahend;

6.1.10. Juhul, kui EIS’ile esitatakse Registripidaja poolt sellekohane põhjendatud taotlus;

6.2. Mõjuva põhjuse ära langemisel lõpetab EIS viivitamata Domeeninime peatamise ja/või keelumärgete rakendamise.

6.3. EIS võib peatamisest 30 päeva möödumisel Domeeninime Registreeringu kustutada juhul, kui Domeeninime peatamist ei ole selle aja jooksul lõpetatud. 

6.4. EIS-i juhatus võib kehtestada Domeeninimedele, mis kustuvad punkti 6.3 kohaselt, oksjonikeskkonna nõuded. Oksjonikeskkonna nõuded avaldatakse EIS-i veebilehel. EIS-i juhatus võib oksjonikeskkonna nõudeid ühepoolselt muuta, teavitades sellest Registripidajaid ning avaldades muudatused EIS-i veebilehel vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist.

6.5. Juhul, kui EIS-le saab teatavaks, et juriidilisest isikust Registreerija on registrist kustutatud, teavitab EIS sellest Domeeninimega seotud kontaktisikuid ja teeb ettepaneku, et Domeeninime suhtes õigust omav Registreerija esitaks Registripidajale Domeeninime üleandmise taotluse domeenireeglite p 5.3.6.2 kohaselt. Taotlusele tuleb lisada Domeeninime omandamist tõendavad dokumendid, mis asendavad domeenireeglite p-s 5.3.6.3 sätestatud üleandva Registreerija nõusolekut. EIS teeb ettepaneku esitada eelmainitud dokumentatsioon Registripidajale 30 päeva jooksul. Kui Domeeninime üleandmine ei ole käesoleva punkti kohaselt ja tähtaja jooksul teostatud, siis on EIS-l õigus Domeeninime Registreering kustutada.

6.5¹ Kustunud juriidilisele isikule registreeritud domeeninime on õigus üle anda selle tegelikule kasutajale. Tegelik kasutaja peab Domeenireeglite punkti 5.3.6.2 kohaselt esitama Registripidajale Domeeninime üleandmise taotluse, lisades taotlusele omapoolsed tõendid ning kinnitused. Registripidajal on õigus oma käsutuses olevaid või Registreerija poolt esitatavaid andmeid ära kasutades teha kindlaks domeeninime tegelik kasutaja ning kahtluse korral jätta registreerimisteenus osutamata.

6.6. Juhul, kui EIS-le saab teatavaks, et füüsilisest isikust Registreerija on surnud ja surmast on möödunud 6 kuud, teavitab EIS sellest Domeeninimega seotud kontaktisikuid ja teeb ettepaneku, et Domeeninime suhtes õigust omav Registreerija esitaks Registripidajale Domeeninime üleandmise taotluse domeenireeglite p 5.3.6.2 kohaselt. Taotlusele tuleb lisada pärimisõiguse dokumendid, mis asendavad domeenireeglite p-s 5.3.6.3 sätestatud üleandva Registreerija nõusolekut. EIS teeb ettepaneku esitada eelmainitud dokumentatsioon Registripidajale 30 päeva jooksul. Kui Domeeninime üleandmine ei ole käesoleva punkti kohaselt ja tähtaja jooksul teostatud, siis on EIS-l õigus Domeeninime Registreering kustutada.

6.7. EIS teavitab viivitamata Domeeninime Registripidajat Domeeninime peatamisest, peatamise lõpetamisest ja Registreeringu kustutamisest. Registripidaja on kohustatud viivitamata edastama nimetatud teabe vastava Domeeninime Registreerijale. EIS'il on õigus täiendavalt edastada teavet Domeeninimega seotud muutuste kohta otse Registreerijale.
7.1. Kui Registripidaja Registrileping EIS-ga on lõppenud ja EIS on sellest Registreerija Halduskontaktile teatanud, kohaldatakse Registreerijale järgmisi tingimusi:

7.1.1. Registrilepingu lõppemise kuupäevast loetakse Registreerija Registripidajaks automaatselt EE Direkt ning Registreerija ja Domeeninime suhtes kohalduvad EE Direkt Registreerimisteenuste Üldtingimused ja Hinnakiri.

7.1.2. Uue registripidaja valimise võimaldamiseks osutab EE Direkt kolme (3) kuu jooksul punktis 7.1.1. nimetatud kuupäevast alates Registreerijale punktides 5.3.3 kuni 5.3.8 nimetatud Registreerimisteenuseid ja teeb seda tasuta. Aja jooksul, mil EE Direkt osutab Registreerijale eelmainitud Registreerimisteenuseid, ei peata EIS Domeeninime punktis 6.1.6 nimetatud alusel ega kustuta samal alusel eelnevalt peatatud Domeeninime Registreeringut registrist.

7.1.3. Punktis 7.1.2 nimetatud ajaperioodi möödumisel teostab EIS ainult punktis 5.3.7.3 nimetatud toimingut ning peatab ja kustutab Domeeninime Domeenireeglite 6. peatükis sätestatud alustel ja korras.
8.1. Isikuandmed Domeenireeglite tähenduses on mistahes andmed füüsilise isiku kohta, mis on Domeeninime registreerimisega seoses EIS-ile esitatud. Isikuandmete kaitse seaduse mõistes on EIS isikuandmete vastutav töötleja ja Registripidaja isikuandmete volitatud töötleja. EIS töötleb isikuandmeid järgmiselt: 

8.1.1. isiklikke andmeid (nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed jms) Registreerija ning Registreerija Haldus- ja Tehnilise kontakti isikusamasuse ja esindusõiguse kontrollimiseks;

8.1.2. Registreerija, Haldus- ja Tehnilise kontakti nime ja kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress jne) informatsiooni edastamiseks ja domeeniregistri toimimise võimaldamiseks;

8.1.3. füüsilisest isikust Registreerija, tema Haldus- ja Tehnilise kontakti nime ja e-posti aadresside Internetis avaldamiseks WHOIS teenuse päringutele vastamise kaudu üksnes isiku eraldiseisva nõusoleku alusel;

8.1.4. füüsilisest isikust Registreerija Domeeninime Nimeservereid tsooni lisamiseks ja avalikuks kasutamiseks kättesaadavaks tegemiseks;

8.1.5. Kõiki isikuandmeid Domeeninime registreerimise või muu EIS-i pädevusse kuuluva toimingu otsustamiseks või teostamiseks;

8.1.6. Kõiki isikuandmeid domeenivaidluste menetlemise võimaldamiseks Domeenivaidluste Komisjonis ja kohtus;

8.1.7. Kõiki isikuandmeid õigusakti või muu EIS-i suhtes kohustuslikku mõjuga normi, juhise või tava järgimiseks, samuti oma rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmiseks kohtus või kohtuväliselt.

8.2. Registripidaja, kelle vahendusel on Registreerija taotlenud Domeeninime registreerimist või Registripidaja vahetamist, töötleb isikuandmeid punktis 8.1.1 nimetatud eesmärkidel. Punktis 8.1.2 nimetatud isikuandmeid töötleb eelmainitud Registripidaja informatsiooni edastamiseks.

8.3. EIS-l on punktis 8.1 nimetatud eesmärkidel õigus koostada erinevatel alustel analüüsitud isikuandmetest nimekirju (nt. Registreerijate nimekiri jmt).

8.4. EIS võib kolmandatele isikutele väljastada Registreerija poolt EIS-le töötlemiseks antud isikuandmeid vaid seaduses sätestatud juhul ja alustel. 

8.5. Registreerijal, Halduskontaktil ja Tehnilisel kontaktil on õigus saada EIS-lt ning Registripidajalt, kelle vahendusel on Registreerija taotlenud Domeeninime registreerimist või Registripidaja vahetamist, igal ajal teavet enda isikuandmete kohta, mida EIS ning Registripidaja töötlevad.

8.6. EIS-i juhatus võib kehtestada 8 peatükis isikuandmete töötlemise kohta täiendavaid selgitusi ja juhiseid, mis avaldatakse EIS-i veebilehel.

9.1. Registripidaja õigus õigusi ja kohustusi üle anda

9.1.1. Registripidajal on õigus oma õigusi ja kohustusi ilma Registreerija nõusolekuta teisele Registripidajale üle anda.

9.2. Domeenireeglite kehtestamine ja muutmine

9.2.1. Domeenireeglid ning EE Direkt Registreerimisteenuste Üldtingimused ja Hinnakirja kehtestab EIS.

9.2.2. EIS võib punktis 9.2.1 nimetatud dokumente ühepoolselt muuta, teavitades sellest Registripidajaid ning avaldades muudatused EIS-i veebilehel vähemalt kaks (2) kuud enne muudatuste jõustumist.

9.2.3. Registripidaja teavitab Registreerijat Domeenireeglite muudatustest mitte vähem kui üks (1) kuu enne nende jõustumist. 

9.2.4. Kui eelmainitud muudatused ei ole Registreerijale vastuvõetavad, on Registreerijal õigus Domeeninime registreering kustutada või õigus Domeeninimi üle anda punktis 9.2.2 nimetatud tähtajal.

9.2.5. Kui Registreerija punktis 9.2.4 nimetatud õigust ei kasuta, loetakse, et ta on punktis 9.2.1 nimetatud dokumentide muudatustega nõustunud.

9.3. EIS võib vastavalt seadusele, Domeenireeglites või Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendis sätestatud juhul ning alusel seada Domeeninimele keelumärkeid.

9.4. Olukorras, mil punkti 9.3 esemeks olev Domeeninime registreering on kustumas, võib EIS selle Domeeninime viia üle Reserveeritud domeenide nimekirja.

10.1. Kui ei ole tegemist EIS-i poolse tahtlusega, on EIS-i vastutus Registreerijale tekitatud kahju eest piiratud otsese kahju hüvitamisega ühe (1) Domeeninime registreerimistasu ulatuses vastavalt EE Direkt Registreerimisteenuste Hinnakirjale.

10.2. EIS ei vastuta ühelgi juhul saamata jäänud tulu, vähenenud müügi või mis tahes muu kaudse kahju eest.

10.3. Nõue kahju hüvitamiseks kehtib juhul, kui sellest on teatatud üheksakümne (90) päeva jooksul alates hetkest, kui nõude esitaja nõude aluseks olevast asjaolust teada sai või sellest teada saama pidi.

11.1. Arvestades Registreerija poolt Domeeninime registreerimise taotlusega antud nõusolekut (Domeenireeglite punkt 4.1.4.4) lahendatakse kõik Domeeninime registreerimise ja kasutamisega seotud õigusvaidlused Registreerija(te) ja kolmanda isiku vahel Domeenivaidluste Komisjonis vastavalt selle reglemendile ja Eesti õigusaktidele. Domeenivaidluste Komisjoni reglement on avaldatud EIS-i veebilehel.

11.2. EIS-i, Registripidaja ja Registreerija vahelised lahkarvamused püütakse esmalt lahendada heas usus läbirääkimiste teel. 

11.3. EIS-le esitatavas pretensioonis tuleb ära näidata pretensiooni aluseks olevad asjaolud. Kui pretensiooni alust tõendav dokument ei ole vabalt kättesaadav, tuleb see dokument pretensioonile lisada.

11.4. Kõik EIS-i, Registripidaja ja Registreerija vahelised õigusvaidlused lahendatakse kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus, Tallinnas.

11.5. EIS-i, Registripidaja ja Registreerija vahelistele suhetele ning Domeenireeglitele kohaldatakse Eesti õigust.

12.1. Domeenireeglite ning EE Direkt Registreerimisteenuste tingimuste ja Hinnakirja kehtivad versioonid on avaldatud EIS-i veebilehel.

12.2. Võimalike lahknevuste ja mitmeti mõistmiste puhul punktis 12.1 nimetatud dokumentide eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel võetakse aluseks vastava dokumendi eestikeelne tekst.

12.3. Registreerija ja Registreerija esindaja, sh Halduskontakt on kohustatud esitama EIS-le ja Registripidajale enda isikusamasuse ning esindusõiguse kontrollimiseks vajalikud andmed ja dokumendid ning lubama teha neist ärakirju.

12.4. Füüsilise isiku isikusamasuse kontrollimine toimub vastavate isikut tõendavate originaaldokumentide alusel või Domeenireeglite 4¹ peatükis sätestatud nõuetele vastavalt isiku digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi kaudu (sh ID-kaart ja Mobiil-ID) või nimetatud peatüki punktides 4.1.3¹ ja 4.1.4¹ sätestatud nõuete kohaselt.

12.5. Välismaa juriidiline isik tuvastatakse välisriigi vastava registri väljavõtte või registreerimistunnistuse ja/või muude EIS-i poolt selleks nõutavate registriandmete alusel.

12.6. EIS-l on õigus nõuda, et välisriigis väljaantud dokumendid oleksid legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostille`ga), kui välisleping ei näe ette teisiti.

12.7. Võõrkeelsete dokumentide korral on EIS-l õigus nõuda dokumentide tõlget eesti keelde. Tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või tõlgi allkiri peab olema notariaalselt kinnitatud.

12.8. EIS-l on õigus eeldada talle Registripidaja kaudu edastatud andmete ja dokumentide ehtsust, kehtivust ja õigsust. EIS-l on õigus teha koopiaid talle edastatud dokumentidest ning talle elektroonilisel teel edastatud teated, taotlused ja pretensioonid salvestada ning vajadusel kasutada salvestusi tõenduslikul eesmärgil. 

12.9. EIS ega Registripidaja ei aktsepteeri esindusõigusi tõendavaid dokumente ega taotlusi, millest üheselt ei selgu Registreerija tahe ning muid dokumente, mille ehtsus põhjustab kahtlusi. EIS-i või Registripidaja nõudel on Registreerija või Registreerija esindaja kohustatud asjaolude selgitamiseks ilmuma EIS-i või Registripidaja asukohta ning esitama selgitusi ja dokumente. 

12.10. EIS-l ja Registripidajal on õigus nõuda, et Registreerija väljastatud volikiri oleks notariaalselt tõestatud.

12.11. Registreerijal on kohustus informeerida oma Registripidajat Registreerija poolt väljastatud volituse, sealhulgas notariaalselt tõestatud volikirja tühistamisest või kehtetuks kuulutamisest, seda ka juhul kui vastav teade on avaldatud Ametlikes Teadaannetes.