Käesoleva korra eesmärk on vastavalt Eesti Interneti Sihtasutuse Domeenireeglite punktile 3.3.2 sätestada Ülddomeenide loetelu ja nende alla Alamdomeenide registreerimise tingimused.

1. Ülddomeenide alla Alamdomeenide registreerimise tingimused

1.1. Ülddomeene kasutatakse sarnaste tunnustega isikute ja asutuste Domeeninimede grupeerimiseks ja eristamiseks.

1.2. Registreerija on kohustatud Ülddomeeni alla Domeeninime registreerimise taotlusele lisama dokumendid, mis tõendavad Registreerija vastavust punktis 2 loetletud vastava Ülddomeeni tunnustele. 

1.3. Registripidaja kontrollib enne Ülddomeeni alla Alamdomeeni registreerimist Registreerija poolt esitatud andmete vastavust punktis 2 loetletud tunnustele.

2. Ülddomeenide loetelu ja tunnused

2.1. com.ee – äriühingud äriseadustiku mõistes; 
2.2. pri.ee – füüsilised isikud; 
2.3. fie.ee – füüsilisest isikust ettevõtjad äriseadustiku mõistes; 
2.4.med.ee – meditsiiniasutused.