Strateegia

EIS koostab strateegiat kolmeaastaste perioodidena

EISi missioon on Eesti maatunnusega ja Eestiga seotud tippdomeenide haldamine, arendamine ja turvalisuse tagamine, domeeninimede  registreerimise korraldamine internetikogukonna, sealhulgas avalikes huvides.
 
EISi visioon on olla stabiilse ja turvalise domeeninimede süsteemi tagaja, tasakaalustada ja arvestada sidusrühmade erinevaid huvisid ja tegutseda ülemaailmse interneti .ee osa ladusa toimimise nimel.
 
Põhiväärtused:
Usaldusväärsus
Avatus
Koostöö
Läbipaistvus
Asjatundlikkus

1. EISi strateegia 2022-2024

Kinnitanud Eesti Interneti Sihtasutuse nõukogu 23.11.2021

EIS-i missioon on Eesti maatunnusega tippdomeeni .ee infrastruktuuri haldamine, arendamine ja turvalisuse tagamine, domeeninimede registreerimise korraldamine internetikogukonna, sealhulgas avalikes, huvides.

EIS-i visioon on olla stabiilse, turvalise ja uuendusliku domeeninimede süsteemi tagaja, tasakaalustada ja arvestada sidusrühmade erinevaid huvisid ning tegutseda ülemaailmse interneti .ee osa ladusa toimimise nimel.

Põhiväärtused:

● Usaldusväärsus
● Avatus
● Koostöö
● Läbipaistvus
● Asjatundlikkus

Põhikirjalised eesmärgid:

EIS on 2009. aasta 13. veebruaril Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) poolt asutatud eraõiguslik sihtasutus.

EIS-i põhikirjalised eesmärgid on:

1. Eesti internetikogukonna esindamine piiriüleses internetikogukonnas, sh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ja teiste asjaomaste organisatsioonide ees;
2. Eesti maatunnusega ning Eestiga seotud tipptaseme domeeninimede haldamine ning nende registreerimise korraldamine internetikogukonna, sealhulgas riigi ühistes huvides;
3. eelmärgitud domeeninimede registri(te) nõuetekohane pidamine ja vastavate teenuste osutamine ning EIS eesmärkide täitmiseks vajaliku tehnilise- ja intellektuaalse baasi arendamine arvestades elektroonilises keskkonnas esinevaid julgeolekuriske;
4. Domeenivaidluste vahekohtu töö tagamine.

2014 tegi EISi Nõukogu asutusele ülesandeks tegeleda internetihaldusega.

Strateegilised eesmärgid:
.ee kui Eesti märk on värav eestlasteni ja eestimaalasteni. .ee on parim viis jõuda oma klientide ja lugejateni Eestis. Kusjuures .ee registreerija ei pea olema ise seotud Eestiga. EIS on avaliku teenuse osutaja, olulise teenuse osutaja küberjulgeoleku mõttes, tegutseb kliendi (registreerija) huvidest lähtuvalt koos partneritega (registripidaja).

EIS on uuenduslik - domeenivaldkonna suunanäitaja, oma tegevuses tõhus ning pühendunud väärtuse loomisele registreerijatele ning interneti kasutajatele.

2019-2021 strateegia perioodi märkimisväärsemad saavutused:

1. Likvideerisime ebavõrdsuse kustuvate domeenide taasregistreerimisel, käivitades maailmas ainulaadse pimeoksjoni lahenduse.
2. Avasime tsoonifaili andes kõigile võrdse ligipääsu domeeniregistri andmetele sh uurimis- ja teadustöödes.
3. Käivitasime uue registreerija portaali, mis võimaldab registreerijal panna oma domeeni andmed lukku (ja uuesti avada) ning lisaks muuta või uuendada oma domeeni registreeringutega seotud kontaktandmeid.
4. Viisime .ee registri andmekvaliteedi uuele tasemele - juurutasime kasutajasõbraliku registreeringu kustutamise menetluse puudulike registreeringu andmete kontrollimiseks.
5. Lisasime Euroopa riiklike e-IDsid ühendava autentimislahenduse ja regulatsiooni eIDAS sobilike isikutuvastuse ning tahteavalduse kinnitamise meetodite hulka ning juurutasime selle registreerija- ja
oksjoni portaalides.
6. Digiteerisime ja automatiseerisime registripidajate akrediteerimise protsessi, et vähendada halduskoormust, muuta see sujuvamaks ning toetada korduvtestide juurutamist, tagamaks paremat teenuse kvaliteeti.
7. Lihtsustasime allkirjastatud domeeni registreerimise avalduse (legaldoci) kogumise ja talletamise reegleid.
8. Lihtsustasime registrisüsteemi võrguarhitektuuri, sõlmisime lepingu RIAga riigipilve kasutusele võtuks ning tegime algust registrisüsteemi kohandamisega pilvetaristule.

Strateegia perioodi 2022–2024 väljakutsed:
1. .ee kui ülemaailmselt avatud rahvusdomeeni elujõulisuse tagamine läbi tõhusate ja uuenduslike lahenduste;
2. Globaalse domeeniäri kontekstis .ee turuosa säilitamine Eestis;
3. Eesti internetikogukonnas domeenivaldkonna ja internetihalduse alase arutelukultuuri edendamine;
4. domeenivaldkonna uuenduslike teenuste pakkumine;
5. 99,99% toimiv DNS infrastruktuur ja kasvavatele küberohtudele valmisolek.

Tegevusvaldkonnad:
1. Domeeninimede süsteemi (DNS) teenuse kättesaadavuse, stabiilsuse ja turvalisuse tagamine
1.1. Dünaamilisem tsooni värskendamine - vähendada uuenduste jõudmise aega DNSi vähemalt 50%;
1.2. Nimeserveri teenuste laiendamine - analüüsida autoriteetse nimeserveri teenuse pakkumist .ee registreerijatele (sh anycast teenus); avalik lahendav nimeserveri teenus;
1.3. IPv6 toe lisamine kõikidesse serveritesse;
1.4. DNS-liikluse krüpteerimise vajalikkuse ja võimaluste analüüs;
1.5. Turbelahenduste nagu DNSSEC, DANE, SPF, DMARC, DKIM, DoH/DoT tutvustamine ja laiemale kasutusele võtule kaasa aitamine;
1.6. VPN ja dünaamilise IP toe ja lahenduste juurutamise analüüs.
2. Domeeniregistri arendused
2.1. Registrisüsteemi arendus
2.1.1.Registrisüsteemi käivitamine pilves koos sellest tulenevate riskide maandamisega;
2.1.2.oksjonisüsteemi arenduse järgmine etapp: inglise oksjon ning domeenide järelturu lahendus domeenide turvaliseks edasimüügiks;
2.1.3.isikutuvastus ja autoriseerimine: välismaiste domeeni kontaktide kontroll koostöös teiste domeeniregistritega;
kahetasemeline autentimine registreerimistoimingute autoriseerimisel; toetatud tugevat isikutuvastamist võimaldavate meetodite laiendamine teiste riikide era ja avaliku sektori lahendustega;
2.1.4.eeID teenuse laiendamine eelkõige Euroopa riikide tugevat isikutuvastust võimaldavate elektroonsete lahendustega (näiteks panga IDd);
2.1.5.pilve whois (anycasted WHOIS) - whois serverite hajutatud võrgu rajamise analüüs ja piloteerimine;
2.1.6.piirangute ja tõkendite kohta täinendava info lisamine WHOISi või registreerija portaali;
2.1.7.WHOISi infole registreerija poolse info lisamise võimaluse loomine;
2.1.8.kasutajaliideste (eu ja ux) värskendamine (portaalid ja koduleht) sihituna väikestele ekraanidele (mobile first);
2.1.9.registrisüsteemi vajaliku riistvara värskendamine;
2.1.10. hädaabi registripidaja (EE Direkt) uuendamine.
2.2. .ee registreerimise teenuse arendus
2.2.1.Domeenioksjoni regulatsiooni täiendamine järelturu teenuste osas;
2.2.2.domeeni registreerimise protsessi parendus – kohustusliku haldus ja tehnilise kontakti nõude kaotamise-, vähemalt kahe nimeserveri nõude leevendamise soovituslikuks muutmise analüüs;
telefoninumbri vajaduse analüüs mitmetasemelise autentimise vaatenurgast;
2.2.3.Domeenivaidluste Komisjoni töö ja protsessi arendamine – protsessi digiteerimine, süstematiseerimine ja võimalusel täiendav automatiseerimine;
2.2.4.registreerimise teenuste automatiseerimine – domeeni registreeringute automaatne pikendamine registripidajatele ning pikendamise tühistamise võimaldamine teatud aja (näiteks 14 päeva) jooksul;
2.2.5.domeeni pikendamata jätmise põhjuste analüüs (kuidas ja milleks domeeni kasutatakse, kodulehe tegemise õpetus).
3. EISi arendamine
3.1. .ee turundamise eelisarendamine;
3.2. turvasertifikaadi uuendamine - e-ITS või ISO;
3.3. registriteenuse laiendamine teistele tippdomeenidele - võimaluste kaardistamine;
3.4. domeenivaldkonna teabe ja uuenduste viimine täiendavatesse kanalitesse (MKM ja RIA uudistevoog, Geenius, CENTR news jne);
3.5. elektroonilise isikutuvastuse edendamine - piiriülese isikutuvastuse ja biomeetriliste lahenduste seire ja rakendamine;
3.6. DNSi laadsete lahenduste loomine erinevate eluvaldkondade jaoks (näiteks “krüpto rahakottide” aadressid, ajutised või ühekordsed aliased maksekaartidele, DNSi kaasamine isikutuvastus lahendustesse (ID4me, IRMA jms)). Võimaluste kaardistamine ja analüüs;
3.7. domeenikorraldust puudutavate õiguslike regulatsioonide loomises kaasalöömine (interneti sisu üle järelevalve, elektroonilised tõendid jms);
3.8. piiriülene koostöö (teiste registritega, CENTRi, ICANNga);
3.9. koostöö edasiarendus CERTi, tarbijakaitse, politsei, prokuratuuri ja kohtutega;
3.10. valdkonna kompetentsikeskusena tegutsemine.
4. Koostöö sidusgruppidega
4.1. Täiendava statistika avaldamine registripidajatele ja registreerijatele, sh kolmandate osapoolte koostatud analüüsid ja andmed;
4.2. CENTRi ja valdkonna uudiste vahendamine sidusgruppidele;
4.3. registripidajate aktiivne kaasamine .ee arengusse;
4.4. valdkonna töögruppides osalemine (ICANN, CENTR, RIPE, OARC, IGF jne) ja .ee sidusgruppide esindamine ning kogutud info jagamine sidusgruppidega;
4.5. arutelud EISi rolli üle interneti puhtuses.
5. Eesti Interneti arendus
5.1. Arvamusfestivalil internetialaste teemadega osalemine;
5.2. Eesti Keele Instituudi nimekonkursil osalemine;
5.3. Turvalise interneti päeval osalemine;
5.4. .ee domeeni teadmuse ja domeeni kasutamise kohta info viimine interneti kasutajateni (kaasates registripidajaid ja kolmandaid osapooli);
5.5. küberteadliku ja -oskusliku ühiskonna kujundamine, interneti arengute teemaliste aruteludele kaasaaitamine (internetihügieen, foorumid, seminarid, Arvamusfestival jms);
5.6. olla osa Eesti küberjulgeoleku tagajatest;
5.7. .est – töö ICANNis võimaliku vabastamise nimel riigitunnusega tippdomeenina;
5.8. valdkonna koolituste korraldamine.

2. EISi strateegia 2019-2021

Kinnitanud Eesti Interneti Sihtasutuse nõukogu 07.11.2018

EISi missioon on Eesti maatunnusega tippdomeeni .ee infrastruktuuri haldamine, arendamine ja turvalisuse tagamine, domeeninimede  registreerimise korraldamine internetikogukonna, sealhulgas avalikes huvides.
 
EISi visioon on olla stabiilse ja turvalise domeeninimede süsteemi tagaja, tasakaalustada ja arvestada sidusrühmade erinevaid huvisid ning tegutseda ülemaailmse interneti .ee osa ladusa toimimise nimel.
 
Põhiväärtused:
Usaldusvaäärsus
Avatus
Koostöö
Läbipaistvus
Asjatundlikkus
 
Põhikirjalised eesmärgid:
EIS on 2009. aasta 13. veebruaril Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) poolt asutatud eraõiguslik sihtasutus.
 
EISi põhikirjalised eesmärgid on:

 1. Eesti internetikogukonna esindamine piiriüleses internetikogukonnas, sh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ja teiste asjaomaste organisatsioonide ees. 
 2. Eesti maatunnusega ning Eestiga seotud tipptaseme domeeninimede haldamine ning nende registreerimise korraldamine internetikogukonna, sealhulgas riigi ühistes huvides; 
 3. Eelmärgitud domeeninimede registri(te) nõuetekohane pidamine ja vastavate teenuste osutamine ning EISi eesmärkide täitmiseks vajaliku tehnilise- ja intellektuaalse baasi arendamine arvestades elektroonilises keskkonnas esinevaid julgeolekuriske; 
 4. Domeenivaidluste vahekohtu töö tagamine. 
2014 tegi EISi Nõukogu asutusele ülesandeks tegeleda internetihaldusega.

 1. Täidetud sai eelmise strateegia perioodi (2016 -2018) olulisemad eesmärgid:
 2. oleme kohanenud uute gTLD turule tulemisega;
 3. infoturve on valmistatud ette ISKE nõute täitmiseks;
 4. .ee domeenide arv ületas seatud sihttaset (111 000);
 5. domeeni aastahind langes 6 euroni 2017. aastal ( 2016.a. 7 eurot);
 6. Interneti Päev toimub regulaarselt, oleme National and Regional Internet Governance Foruminitsiatiivi (IGF NRI) eestvedajad;
 7. EIS on efektiivsem ja panustanud märkimisväärselt asutuse arengusse. 
.ee kui Eesti märk on kõigi värav eestlasteni ja eestimaalasteni. .ee on parim viis jõuda oma klientide ja lugejateni Eestis.

EIS on avaliku teenuse osutaja, olulise teenuse osutaja küberjulgeoleku mõttes, tegutseb kliendi (registreerija) huvidest lähtuvalt koos partneritega (registripidaja).
  Strateegia perioodi 2019 – 2021 väljakutsed:

  1. .ee kui ülemaailmselt avatud rahvusdomeeni elujõulisuse tagamine;
  2. Globaalse domeeniäri kontekstis .ee turuosa säilitamine Eestis;
  3. Eesti internetikogukonnas domeeni valdkonna ja internetihalduse alase arutelukultuuri edendamine; 
  4. 99,99% toimiv DNS infrastruktuur ja kasvavatele küberohtudele valmisolek.  

  Tegevusvaldkonnad:

   1.  Domeeninimede süsteemi (DNS) teenuse kättesaadavuse, stabiilsuse ja turvalisuse tagamine

  1.1.    Nimeserverite haldus ja arendus: üksiknimeserverite üheks nimeserveripilveks ühendamine, oma nimeserveri pilve geograafilise laiendamise vajalikkuse ja võimaluste analüüs, Ipv6 toe juurutamine;

  1.2.    Nimeserveri teenuste arendus: täisdünaamilise tsoonifaili plusside ja miinuste analüüs, tsoonifaili avamise analüüs ja võimalik rakendamine, avaliku sekundeeriva DNS-teenuse avamise analüüs;

  1.3.    Nimeserverite võrguliikluse kvaliteetsem monitoorimine, logimine ja analüüs. Teenuse taseme mõõtmine ja avalikustamine;

  1.4.    Küberturvalisuse seadusest tulenevate nõuete rakendamine;

  1.5.    k-ruut node-i (RIPE) Eestisse toomise analüüs;

  1.6.    DNS-liikluse krüpteerimise vajalikkuse ja võimaluste analüüs.

  2.  
  Domeeniregistri arendused

  2.1.    Registrisüsteemi arendus

  2.1.1.  Isikutuvastuse ja tahteavalduse esitamise võimaluste laiendamine – eIDAS, mitmetasemeline autentimine;

  2.1.2.  Dev-ops ja pilvetaristu: dev-ops mudeli juurutamine, test- ja arenduskeskkondade viimimine pilve taristule ning sobivuse korral ka üks toodangu keskkondadest;

  2.1.3.  Oksjonisüsteemi arendus: inglise oksjon, jälgimisnimekirjad;

  2.1.4.  Registreerija portaal: registripidaja vahetuse algatamine, registrisse talletatud dokumentatsiooni kättesaadavaks tegemine, registreerija toimingute ajalugu, domeeniregistreerimise funktsioonide arendamine hädaabi registripidaja teenuse ning väiksemate registripidajate abistamiseks, välismaalastele ligipääsu loomine;

  2.1.5.   Andmekvaliteet: nimeserverite, e- posti aadresside, telefoninumbrite automaatkontroll, kontaktandmete kontroll koostöös teiste registritega;

  2.1.6.   Registripidajate portaali arendus – registripidajate kasutajate haldus.

  2.2.     .ee registreerimise teenuse arendus

  2.2.1.  Domeeni oksjoni regulatsiooni täiendamine – järelturu teenuste analüüs, reserveeritud- ja blokeeritud domeenide vabastamine, ühetäheliste domeenide vabaks laskmise analüüs, emotikonide registreerimise võimaluse analüüs;

  2.2.2.  Kogukonna teavitamine - domeeniomanike õiguste ja kohustuste (kaubamärgid) – teavituskampaania, alustavate ja uute ettevõtete suunaline töö;

  2.2.3.  Domeeni ajaloo avamine (WHOWAS) – teenuse võimalikkuse analüüs GDPR kontekstis, andmete säilitamise minimaalsus: milliseid andmeid on EISil vaja tulevikku arvestades säilitada;

  2.2.4.  Domeeni registreerimise protsessi parendus – kohustusliku haldus- ja tehnilise kontakti nõude vajaduse analüüs, legaldocvajalikkuse jätkuanalüüs, domeeni registreerimisteenuse osutamisel eIDASe võimaliku rakendamise analüüs;

  2.2.5.  Kliendi- ja kasutajatoe parendamine – klienditoesüsteemi rakendamine;

  2.2.6.  Domeenivaidluste Komisjoni töö ja protsessi arendamine – protsessi digiteerimine, süstematiseerimine ja võimalusel täiendav automatiseerimine;

  2.2.7.  Registreerimise teenuste automatiseerimine – domeeni registreeringute automaatne pikendamine registripidajatele, krediidihaldus;

  2.2.8.  Domeeni pikendamata jätmise põhjuste analüüs (kuidas ja milleks domeeni kasutatakse, kodulehe tegemise õpetus).

  3.  
  EISi arendamine

  3.1.   Tagada finantsstabiilsus ja – jätkusuutlikkus;

  3.2.   Edendada organisatsioonikultuuri, mis tõmbab ligi talente;

  3.3.   Domeenikorraldust puudutavate õiguslike regulatsioonide loomises kaasalöömine (interneti sisu üle järelevalve, elektroonilised tõendid jms);

  3.4.   Piiriülene koostöö (teiste registritega, CENTRi, ICANNga);

  3.5.   Koostöö edasiarendus CERTi, tarbjakaitse, politsei, prokuratuuri ja kohtutega;

  3.6.   Valdkonna kompetentsikeskusena tegutsemine;

  3.7.   Valmistumine gTLD registriteenuste osutamiseks.

  4.  
  Koostöö sidusgruppidega
   
  4.1.   Multistakeholder Model (MSM) ehk sidusrühmade koostöömudeli teadvustamine ja järgimine Eestis;

  4.2.   Uute välismaiste registripidajate hõlvamise kava rakendamine;

  4.3.   Registripidajate koostöömudeli edasiarendamine (turunduspaketi loomine registripidajatele);

  4.4.   Välismaiste registripidajate koostöömudeli arendamine;

  4.5.   RIPE täiskogu -, CENTRi ja RIPE töögruppide korraldamine Eestis;

  4.6.   IGF NRI-na toimimine (Interneti Päeva korraldamine);

  4.7.   Baltic Domain Day korraldamine 2019.a.

  5.  
  Eesti Interneti arendus
   
  5.1.  Küberteadliku ja oskusliku ühiskonna kujundamine, interneti arengute teemaliste aruteludele kaasaaitamine (internetihügieen, foorumid, seminarid, Arvamusfestival jms);

  5.2.  Olla osa Eesti küberjulgeoleku tagajatest;

  5.3.  .est – töö ICANNis võimaliku vabastamise nimel riigitunnusega tippdomeenina;

  5.4.  Valdkonna koolituste korraldamine.

  3. EISi strateegia 2016-2018

  Kinnitanud Eesti Interneti Sihtasutuse nõukogu 28.10.2015

  Eesti Interneti Sihtasutuse (EIS) strateegia aastateks 2016 -2018
   
  EISi missioon on Eesti maatunnusega ja Eestiga seotud tippdomeenide haldamine, arendamine ja turvalisuse tagamine, domeeninimede  registreerimise korraldamine internetikogukonna, sealhulgas avalikes huvides.
   
  EISi visioon on olla stabiilse ja turvalise domeeninimede süsteemi tagaja läbi sidusrühmade koostöömudeli rakendamise, tasakaalustades ja arvestades sidusrühmade erinevaid huvisid ning tegutsedes ülemaailmse interneti .ee osa ladusa toimimise nimel.
   
  Põhiväärtused:
  Usaldusväärsus
  Avatus
  Koostöö
  Läbipaistvus
  Asjatundlikkus
   
  Põhikirjalised eesmärgid:
  EIS on 2009. aasta 13. veebruaril Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) poolt asutatud eraõiguslik sihtasutus.
   
  EISi põhikirjalised eesmärgid on:

  1. 1. Eesti internetikogukonna esindamine piiriüleses internetikogukonnas, sh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(ICANN) ja teiste asjaomaste organisatsioonide ees. 
  2. 2. Eesti maatunnusega ning Eestiga seotud tipptaseme domeeninimede haldamine ning nende registreerimise korraldamine internetikogukonna, sealhulgas riigi ühistes huvides; 
  3. 3. Eelmärgitud domeeninimede registri(te) nõuetekohane pidamine ja vastavate teenuste osutamine ning EISi eesmärkide täitmiseks vajaliku tehnilise- ja intellektuaalse baasi arendamine arvestades elektroonilises keskkonnas esinevaid julgeolekuriske; 
  4. 4. Domeenivaidluste vahekohtu töö tagamine. 
   2014. aastal tegi EISi Nõukogu asutusele ülesandeks tegeleda lisaks internetihaldusega.

  Eelmise strateegia perioodi (2013 -2015) olulisemad eesmärgid said täidetud:

  1. 1. Redelegeerimine viidi lõpuni (ICANN, 2013);
  2. 2.  94% registreerijatest on rahul registreerimisteenusega (Saar Poll, 2014);
  3. 3.  .ee domeenide arv ületas seatud sihttaset (83900);
  4. 4.  domeeni hind langes 9 euroni 2015. aastal (2013. aastal 15 eurot);
  5. 5.  .ee turuosa Eestis kasvas perioodil kiiremini kui .eu turuosa (.eu 2,02% vs .ee 4,86%);
  6. 6.  EIS on efektiivsem ja panustanud märkimisväärselt asutuse arengusse. 
  Strateegia perioodi 2016 – 2018 väljakutsed:

  1. 1.  globaalse domeeniäri kasvu peatumise ja uute gTLD(rahvusvaheline ülddomeen)turule tulemisega kohanemine;
  2. 2.  domeeni registreerimise protseduuride edasine lihtsustamine tagamaks .ee kui ülemaailmselt avatud rahvusdomeeni elujõulisus;
  3. 3.  Eesti internetikogukonnas domeeni valdkonna ja internetihalduse alase arutelukultuuri tekitamine; 
  4. 4.  .ee turuosa kasvatamine Eestis kiiremini võrreldes .eu -ga; 
  5. 5.  domeenide arvu sihttase perioodi lõpus - 111 000.
   .ee kui Eesti märk on värav eestlasteni ja eestimaalasteni. .ee on parim viis jõuda oma klientide ja lugejateni Eestis. .ee registreerija ei pea olema seotud Eestiga. Kohaliku halduskontakti nõude kaotamisega soovime muuta suhtlemist eestimaalastega veel lihtsamaks ja .ee veelgi kättesaadavamaks ja elujõulisemaks.
   
  Tegevusvaldkonnad:

  1. D
  omeeninimede süsteemi (DNS) teenuse kättesaadavuse, stabiilsuse ja turvalisuse tagamine

  1.1.    Nimeserverite haldus ja arendus (võtta kasutusele täiendavaid nimeserveripilvi (anycast)ja üle vaadata ning võimalusel vähendada üksiknimeservereid (unicast);analüüsida domeeni küljes olevate nimeserverite arvu vähendamise vajadust; analüüsida täisdünaamilise tsoonifaili uuendamise vajadust;
  1.2.    nimeserverite võrguliikluse kvaliteetsem monitoorimine, logimine ja analüüs.

  2.
  Domeeniregistri arendused

  2.1. .ee arendamine

  2.1.1.registreerimisprotseduuride lihtsustamine ja kogukonna vajaduste arvestamine (4- ja 5-aastased registreeringud; alla aastased registreeringud (näiteks 1 kuu, kvartal, pool aastat); hinna diferentseerimise kaotamine 1- ja 2- ja 3-aastaste registreeringute vahel; analüüsida registreerijale domeenide automaatse pikenemise vajadust; võimalikult paljude reserveeritud domeenide vabaks laskmine; analüüsida premiumdomeenide vajadust; analüüsida koostöös registripidajatega alustavate ettevõtete lihtsustatud ja/või automaatse .ee domeeni registreerimise võimalust; analüüsida ühetäheliste domeenide kasutuselevõttu);

  2.1.2.sihipärane .ee turundus (.ee turuanalüüs teostamine, sh turukonkurents ja -eelised; turundada .ee väljaspoole Eestit e-residentsuse kaudu; analüüsida erihinnaga ja eraisikutele suunatud müügikampaaniate mõju, domeeni nimehügieeni teadvustamine avalikkusele).

  2.2. registriteenuse arendamine

  2.2.1. arendada kogukonna ootustele vastavaid registriteenuseid (mobiilsetele seadmetele kohanduv registripidaja portaal; eIDAS (ELmäärus e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta)toe loomine; rakendada mõistlik infoturbe standard; analüüsida teenuste pilve viimise mõju; otsida kaheastmelise autentimise lahendusi teiste riikide registreerijatele; kodulehe ja registreerija portaali tegemine vaegnägijatele kättesaadavaks);

  2.2.2. paindlik ja kiire tarkvaraarendus ja -haldus EISis kasutatava tarkvara osas.

  2.3. registriandmete kvaliteedi arendamine

  2.3.1.kontaktandmete muutmine registreerija portaalis (võimalus muuta oma andmeid mujal kui registripidaja juures);

  2.3.2.nimeserverite automaatkontroll;

  2.3.3. e-posti aadresside kontroll;

  2.3.4.kontaktandmete kontroll koostöös teiste registritega;

  2.3.5.analüüsida parimaid lahendusi meeldetuletuste saatmiseks andmete automaatse uuendamise kohta;

  2.3.6.analüüsida postiaadresside kogumise ja tavaposti saatmise lõpetamise võimalikkust.

  3. EISi kui organisatsiooni arendamine

   
  3.1.  tagada organisatsioonilise-, tehnilise- ja operatiivkoostöö efektiivsus;

  3.2.  edendada organisatsioonikultuuri, mis tõmbab ligi talente;

  3.3.  tagada finantsstabiilsus ja – jätkusuutlikkus;

  3.4.  domeenikorralduse õigusliku staatuse ülevaatamine (avalik ülesanne vs avalik teenus, elutähtis teenus, interneti sisu üle järelevalve, täiendavate regulatsioonide vajadus);

  3.5.  domeeniarvu prognoosimudelite edasiarendus Eesti turule;

  3.6.  domeeni väärkasutuste tõkestamine (näiteks WHOIS-i piiramine viimase päeva pimendamise abil, domeenide kustutamine ühe päeva jooksul erineval ajal);

  3.7.  uute gTLD turu jälgimine ja muutusteks valmistumine;

  3.8.  valdkonna eksperdina tegutsemine;

  3.9.  “rohelise” büroo idee järgimine;

  3.10. e-arvetele üleminek.

  4. Koostöö sidusgruppidega

   
  4.1.  MSM (Multi-Stakeholder Model) mudeli teadvustamine ja rakendamine Eestis;

  4.2.  elektrooniliste kanalite arendamine koostööks;

  4.3.  uute välismaiste registripidajate hõlmamise kava rakendamine;

  4.4.  CENTR-i (Euroopa rahvusdomeeni registreid koondav organisatsioon)ja RIPE (Euroopa IP-võrkude koordinatsiooni keskus) töögruppide korraldamine Eestis;

  4.5.  ICANN-i ja EL valdkonna reeglite teadvustamine ja selgitamine Eestis.

  5. Eesti Interneti arendus
   

  5.1.  tegelemine internetihaldusega (Interneti Päev, koostöös internetihügieeni panustamine, statistika avaldamise edasiarendamine kogukonna vajadusest lähtuvalt; interneti teemaliste juhendite ja nõuannete koostamine; eriprojektid nagu kodulehe tegemise õpetus, domeenivaldkonna koolitused näiteks kohtunikele);

  5.2.  portaalide ühiskondlikuse laiendamine;

  5.3.  interneti arengute teemaliste aruteludele kaasaaitamine (foorumid, seminarid, Arvamusfestival jms);
  5.4.  riikliku küberjulgeoleku seiresüsteemis osalemine ja panustamine;

  5.5.  RIPE atlase seiresüsteemis osalemine ja panustamine (ankur);

  5.6.   EISi, CENTR-i ja RIPE statistika ning andmete ülikoolide ja teiste huviliste poolt kasutatavuse analüüsimine;

  5.7.  IGF (Internet Governance Forum) töös kaasa löömine ja panustamine;

  5.8.  valdkonna õigusloomeprotsessis osalemine.

  6. Uute teenuste pakkumine
   

  6.1.  tasuline registripidaja töökeskkond (eeDirekt registripidajale, täislahendus);

  6.2.  veebi WHOIS otsingu juurde domeeninime otsingu loomine;

  6.3.  registriluku teenuse sisseviimise analüüs;

  6.4.  teisese (secondary)DNS teenuse pakkumine avaliku sektori organisatsioonidele;

  6.5.  registripidajatele suunatud teenuste paindlik arendamine;

  6.6.  kasutaja tuvastamise vahendamise teenuse analüüs;

  6.7.  valmistumine uute gTLD-le registriteenuse osutamiseks.

  4. EISi strateegia 2013-2015

  Kinnitanud Eesti Interneti Sihtasutuse nõukogu 31.05.2013

  EIS on 2009. aasta 13. veebruaril Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) poolt asutatud eraõiguslik sihtasutus.

  EISi põhikirjalised eesmärgid on:

  • Eesti internetikogukonna esindamine piiriüleses internetikogukonnas, sh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ja teiste asjaomaste organisatsioonide ees.
  • Eesti maatunnusega ning Eestiga seotud tipptaseme domeeninimede haldamine ning nende registreerimise korraldamine internetikogukonna, sealhulgas riigi ühistes huvides;
  • Eelmärgitud domeeninimede registri(te) nõuetekohane pidamine ja vastavate teenuste osutamine ning EISi eesmärkide täitmiseks vajaliku tehnilise- ja intellektuaalse baasi arendamine arvestades elektroonilises keskkonnas esinevaid julgeolekuriske;
  • Domeenivaidluste vahekohtu töö tagamine.

  Domeenireform

  Alates 1993 aastast kuni 2. juulini 2010 tegeles .ee lõpuliste domeeninimede registri haldamisega Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet). Uued domeenireeglid kinnitati 2010. aasta märtsis, sama aasta 2. juulil võttis EIS registri haldamise üle. Uue kahetasemelise domeenide registreerimise korra rakendamine algas 5. juulil 2010. Domeenireform lõppes 6. aprillil 2011, mil vabanes ligi 38 000 uue domeenikorra järgi ümber registreerimata domeeni.

  Sama aasta 13. juunil kaeti .ee domeeni all kogu Eesti tähestik, tuues käibele täpitähtedega domeenid.

  EISi strateegia 2013-2015 perioodi alguse olulisemad väljakutsed:

  1. 1. Redelegeerimise lõpuleviimise vajadus;
  2. 2. riskidele tundlik taristusüsteem;
  3. 3. aeglane ja kulukas DNSi ning registrisüsteemi arendus;
  4. 4. .ee domeenide koguarvu väiksus, mis tingib .ee kõrge hinna;
  5. 5. rahvusvaheliste ülddomeenide (eriti .eu) suur osakaal võrreldes .ee-ga;
  6. Strateegia elluviimisega soovib EIS muuhulgas tegeleda ülaltoodud väljakutsetega, samuti saavutada registreerijate rahulolu tõusu .ee registreerimise teenusega ja domeenide arvu suurenemist registris (83 900 domeenini strateegia perioodi lõpuks).

  Tegevusvaldkonnad:

  1. 1 Domeeninimede süsteemi (DNS) teenuse kättesaadavuse, stabiilsuse ja turvalisuse tagamine
  2. 1.1 Nimeserverite haldus (redelegeerimise järgne serverite arv, lepingud, asukohad);
  3. 1.2 nimeserverite võrguliikluse kvaliteetsem monitoorimine ja statistika koondamine;
  4. 1.3 koostöö ISP-idega (internetiteenuste pakkujatega), et .ee oleks 24/7 kättesaadav.
  5. 2 Domeeniregister ja seotud arendused
  6. 2.1 Portaalide ühiskondlikkuse laiendamine (portaalides ja kodulehel sisalduva informatsiooni kohandamine domeeni registreerijate ja internetikasutajate ootustele vastavalt – kasutatavus mobiilsetes seadmetes, interneti teemalised juhised ja nõuanded, interneti kiiruse ning ühenduse kvaliteedi testimine jms);
  7. 2.2 FRED (EISi registri andmebaasi) arenduse viiside valik (uus valmislahendus koos vajalike kohandustega või EISi vajadustele vastav uus arendus);
  8. 2.3 täiendavate autentimismeetodite aktsepteerimine (näiteks portaalide kasutatavuse laiendamine välisriikide elektroonsete ID- kaartide lahenduste kaudu (Soome, Leedu, Belgia, Portugal));
  9. 2.4 WHOIS (domeeninimede andmebaasi) andmekvaliteedi edasiarendamine (mh. andmete võrdlus teistes registrites olevate andmetega; koostöös registripidajatega registreerijate motiveerimine domeeni registreerimisel esitama võimalikult täpseid andmeid ja andmete uuendamist; analüüsida, kas on otstarbekas luua avalik tagasiside kanal WHOIS andmete ebatäpsustest teada andmiseks). Mitmeid automaatkontrolle takistab riiklike andmekogude teenuse kõrge hind – toetame OpenData initsiatiivi;
  10. 2.5 tsentraalne logide haldus ja analüüs (võrguliikluse monitoorimine); 2.6 anonüümse WHOIS vajalikkuse analüüs (nõudluse ja riskide analüüs võimalusele salastada avalikes WHOIS andmetes domeeni kontaktide andmed, asendades need vahendaja andmetega, kelle
  11. kaudu domeeni omanike ja kontaktidega ühendust saab);
  12. 2.7 optimaalse registri infrastruktuuri rajamine (süsteemi dubleerimine
  13. jms).
  14. 3 Interneti turvalisuse tõstmine läbi EISi tegevusvaldkonna arendamise
  15. 3.1 Turvalisus ja DNSSEC (Domain Name System Security Extentions) juurutamine .ee tsoonis, koostöös seotud ja huvitatud osapooltega (interneti kasutajate teavitamine jms);
  16. 3.2 DANE (DNS-based Authentication of Named Entities, DNSSECi taristu põhine alternatiiv praegusele CA põhisele TLS/SSL lahendusele) arengu jälgimine ja toetamine – lisaväärtus olemasolevale süsteemile (https sertifikaadid, e-kirjade allkirjastamine);
  17. 3.3 interneti (tehniliste jms) juhendite kättesaadavaks tegemine (DNS spetsiifilised juhendid ja juhised - DNSSEC, kodune lahendav nimeserver, avatud nimeserverite kasutamine; teised internetiga seotud juhised nagu koduse wifi võrgu turvalisuse tagamine, proxy serverite kasutamine ning avatud proxy serverid).
  18. 4 Koostöö sidusrühmadega
  19. 4.1 Sidusrühmade koostöömudeli rakendamine, arendamine, vajadusel laiendamine;
  20. 4.2 sujuv koostöö kõigi valdkonna asutuste ja ettevõtetega.
  21. 5 EISi teenuse kvaliteedi arendamine
  22. 5.1 .EE Direkt - viimase võimaluse registripidaja. Teenuse portaali väljaarendamine.
  23. 5.2 Registripidajatele suunatud teenuste arendus (valmis lahendus registripidajatele, elektrooniline asjaajamine, uute tehnoloogiate ja võimaluste juurutamine, elektroonne ja automatiseeritud arveldamine ja arve haldus, domeeni parkimine ja suunamine, registreerijate tagasiside jms);
  24. 5.3 EIS mobiilirakendused ja teenused tahvelarvuteid ja nutitelefone arvestades (portaalide ja kodulehe kohandamine mobiilsetele seadmetele, mobiilsed rakendused registreerija portaali ja/või .EE Direkt portaali tarvis, WHOIS/ WHOWAS);
  25. 5.4 standardiseeritud infoturbe poliitika loomine;
  26. 5.5 registripidajate teenuste kvaliteedi tõstmisele ja ühtlustamisele
  27. kaasaaitamine (töötada välja minimaalsed klienditeeninduse standardid (best practices) ja rakendada need koostöös registripidajatega; tunnustada kvaliteetset registripidajateenust osutavaid registripidajaid);
  28. 5.6 EISi organisatsiooni arendamine:
  29. 5.6.1 Redelegeerimise lõpuleviimine;
  30. 5.6.2 EISi õigusliku staatuse analüüs (EISi suhe kehtiva õigusruumiga);
  31. 5.6.3  EISi avatuse ja läbipaistvuse hoidmine/arendamine;
  32. 5.6.4  Organisatsiooni kultuuri arendamine;
  33. 5.6.5  “Roheline” büroo idee järgimine;
  34. 5.6.6  EISi efektiivsuse parandamine;
  35. 5.6.7  EIS
  36. 5.6.8 pikaajalise (5.a+) investeeringute kava koostamine;
  37. 5.7 statistika edasiarendamine ja avaldamine (EISi registrisüsteemist kättesaadava statistika avalikustamine, kommunikeerimine ning kodulehel kuvamine - automaatgraafikud andmebaasist jms);
  38. 5.8 Domeenivaidluste komisjoni reeglite täpsustamine (DVK reglemendi ajakohastamine koostöös DVK liikmetega, näiteks sätestada alused lõivu (osaliseks) tagastamiseks, täpsustada otsuste täitmise korda);
  39. 5.9 WHOWAS (WHOISi ajaloo kättesaadavaks tegemine EISi kodulehel (täna vaid registreerija portaalis).
  40. 6 .ee domeenide arvu suurendamine
  41. 6.1 Läbimõeldud müügistrateegia domeenide arvu suurendamiseks; 6.1.1 koostöö registripidajatega (registripidajate turunduse
  42. toetamine);
  43. 6.1.2 sotsiaalkampaaniate toetamine koostöös registripidajatega;
  44. 6.2  hinnakujunduspoliitika aluste analüüs ja väljatöötamine;
  45. 6.3  domeenitasu alandamine;
  46. 6.4  registripidajate arvu suurendamine (analüüsida välismaiste registripidajate turgu ja otsida registripidajatega katmata alasid);
  47. 6.5 Domeenireeglite ajakohastamine (arvestades EISi vajadusi, õiguslikku seisundit ja kogukondlikke ootusi jätkata domeenireeglite ajakohastamisega);
  48. 6.5.1 kohaliku esindatuse nõude ülevaatamine (analüüsida, kas on vajadust ja õiguslikku alust nõuda vaid Eesti isikukoodi omava administratiivse kontaktisiku seotust domeeniga);
  49. 6.5.2 analüüsida, kas on nõudlust lühema, kui 1 aastase registreerimisperioodiga domeenide järele (näiteks kontserdid ja projektid);
  50. 6.5.3 ühetäheliste domeeninimede kasutuselevõtu analüüs (hetkel miinimum 2 tähemärki; tegemist potensiaalselt väärtusliku ressursiga, analüüsida kas ja kuidas realiseerida);
  51. 6.6 Uuesti läbi mõtestada teise taseme domeenid ja sellega seonduv (analüüsida teise taseme domeenide hetke kasutatavust ja vajadust kogukonnas);
  52. 6.7 domeeninimede sisuanalüüs (domeeninimede registri sisu analüüs,
  53. et leida kasutamata huvitavaid või lihtsaid domeeni nimesid, eesmärgiga elavdada domeeni nimede registreerimist. Samuti lahendus, mis vaba domeeni nime otsivale kasutajale pakub välja juba otsingusse sisestatu põhjal teisi sarnaseid võimalusi vabade domeenide seast, kui soovitud domeen on juba registreeritud);
  54. 6.8 täiendava lisaväärtuse lisamine domeeni registreerimisele (näiteks open-ID).
  55. 7 Valdkonna eksperdi rollis tegutsemine
  56. 7.1 rahvusvahelise kogemuse toomine Eestisse (näiteks EISil on oma kontaktide kaudu võimalus Eestisse tuua parimaid praktikaid ning teadmisi nii sidusrühmadele kui ka EISi enda töökvaliteedi arendamiseks läbi töötubade, seminaride või konverentside);
  57. 7.2  internetivabaduste kaitse nimel tegutsemine;
  58. 7.3  Internetipoliitikas kaasarääkimine;
  59. 7.4  valdkonna seadusloomeprotsessis osalemine;
  60. 7.5 valdkonna konverentside (CENTR kohtumise korraldamine Eestis), seminaride, koolituste korraldamine.