Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

Kommenteeri EISi 2019-2021 perioodi strateegiat

EIS ootab Sind kommenteerima meie järgmise perioodi strateegia eelnõud! Jaga meiega oma ideid kuni 29. oktoobrini! Kommenteeri siin uudise juures, Facebookis või Twitteris! Strateegia kinnitab meie nõukogu, kuid soovime mõtteid ka sidusrühmadelt, nii on strateegia saadetud kommenteerimiseks ka meie akrediteeritud registripidajatele. Meie kehtiva ja eelmise perioodi strateegia leiad siit.
Kommenteeri EISi 2019-2021 perioodi strateegiat
Eelnõu 17.09.2018

EIS-i missioon on Eesti maatunnusega tippdomeeni .ee infrastruktuuri haldamine, arendamine ja turvalisuse tagamine, domeeninimede registreerimise korraldamine internetikogukonna, sealhulgas avalikes huvides.

EIS-i visioon on olla stabiilse ja turvalise domeeninimede susteemi tagaja, tasakaalustada ja arvestada sidusruhmade erinevaid huvisid ning tegutseda ülemaailmse interneti .ee osa ladusa toimimise nimel.

Põhiväärtused:
Usaldusväärsus
Avatus
Koostöö
Läbipaistvus
Asjatundlikkus

EIS on 2009. aasta 13. veebruaril Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) poolt asutatud eraõiguslik sihtasutus.

EIS-i põhikirjalised eesmärgid on:

 1. 1. Eesti internetikogukonna esindamine piiriüleses internetikogukonnas, sh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ja teiste asjaomaste organisatsioonide ees.
 2. 2. Eesti maatunnusega ning Eestiga seotud tipptaseme domeeninimede haldamine ning nende registreerimise korraldamine internetikogukonna, sealhulgas riigi ühistes huvides
 3. 3. Eelmargitud domeeninimede registri(te) n.uetekohane pidamine ja vastavate teenuste osutamine ning EIS eesmarkide taitmiseks vajaliku tehnilise- ja intellektuaalse baasi arendamine arvestades elektroonilises keskkonnas esinevaid julgeolekuriske.
 4. 4. Domeenivaidluste vahekohtu töö tagamine. 2014 tegi EISi Nõukogu asutusele ülesandeks tegeleda internetihaldusega.Täidetud sai eelmise strateegia perioodi (2016 -2018) olulisemad eesmärgid:
 1. 1. oleme kohanenud uute gTLD turule tulemisega;
 2. 2. infoturve on valmistatud ette ISKE nõuete täitmiseks;
 3. 3. .ee domeenide arv uletas seatud sihttaset (111 000);
 4. 4. domeeni aastahind langes 6 euroni 2017. aastal ( 2016.a. 7 eurot);
 5. 5. Interneti Päev toimub regulaarselt, oleme National and Regional Internet Governance Foruminitsiatiivi (IGF NRI) eestvedajad Eestis;
 6. 6. EIS on efektiivsem ja panustanud markimisvaarselt asutuse arengusse.

.ee kui Eesti märk on värav eestlasteni ja eestimaalasteni. .ee on parim viis jõuda oma klientide ja lugejateni Eestis. Kusjuures .ee registreerija ei pea olema ise seotud Eestiga.

EIS on avaliku teenuse osutaja, olulise teenuse osutaja kuberjulgeoleku mõttes, tegutseb kliendi (registreerija) huvidest lahtuvalt koos partneritega (registripidaja).

Strateegia perioodi 2019 – 2021 valjakutsed:

 1. 1. .ee kui ülemaailmselt avatud rahvusdomeeni elujõulisuse tagamine;
 2. 2. Globaalse domeeniari kontekstis .ee turuosa sailitamine Eestis;
 3. 3. Eesti internetikogukonnas domeeni valdkonna ja internetihalduse alase arutelukultuuri edendamine;
 4. 4. 99,99% toimiv DNS-infrastruktuur ja kasvavatele küberohtudele valmisolek.

Tegevusvaldkonnad:

1. Domeeninimede susteemi (DNS) teenuse kattesaadavuse, stabiilsuse ja turvalisuse tagamine
1.1. Nimeserverite haldus ja arendus: üksiknimeserverite üheks nimeserveripilveks ühendamine, oma nimeserveri pilve geograafilise laiendamise vajalikkuse ja võimaluste analuus, IPv6 toe juurutamine.
1.2. Nimeserveri teenuste arendus: täisdunaamilise tsoonifaili plusside ja miinuste analüüs, tsoonifaili avamise analüüs ja võimalik rakendamine, avaliku sekundeeriva DNS-teenuse avamise analüüs;
1.3. Nimeserverite võrguliikluse kvaliteetsem monitoorimine, logimine ja analüüs. Teenuse taseme mõõtmine ja avalikustamine;
1.4. Küberturvalisuse seadusest tulenevate nõuete rakendamine;
1.5. k-ruut node-i (RIPE) Eestisse toomise analüüs;
1.6. DNS-liikluse krüpteerimise vajalikkuse ja võimaluste analüüs;

2. Domeeniregistri arendused

2.1. Registrisusteemi arendus
2.1.1. Isikutuvastuse ja tahteavalduse esitamise võimaluste laiendamine– eIDAS, mitmetasemeline autentimine;
2.1.2. Dev-ops ja pilvetaristu: dev-ops mudeli juurutamine, test- ja arenduskeskkondade viimimine pilvetaristule ning sobivuse korral ka üks toodangu keskkondadest;
2.1.3. Oksjonisüsteemi arendus: inglise oksjon, jälgimisnimekirjad;
2.1.4. Registreerija portaal: registripidaja vahetuse algatamine, mobiilirakenduse vajalikkuse analüüs, registrisse talletatud dokumentatsiooni kättesaadavaks tegemine, registreerija toimingute ajalugu, domeeniregistreerimise funktsioonide arendamine hädaabi registripidaja teenuse ning väiksemate registripidajate abistamiseks, välismaalastele ligipääsu loomine;
2.1.5. Andmekvaliteet: nimeserverite, e-posti aadresside, telefoninumbrite automaatkontroll, kontaktandmete kontroll koostöös teiste registritega;
2.1.6. Registripidajate portaali arendus – registripidajate kasutajate haldus.

2.2. .ee registreerimise teenuse arendus

2.2.1. Domeeni oksjoni regulatsiooni taiendamine – järelturu teenuste analüüs, reserveeritud- ja blokeeritud domeenide vabastamine, ühetaheliste domeenide vabaks laskmise analüüs, emotikonide registreerimise võimaluse analüüs;
2.2.2. Kogukonna teavitamine - domeeniomanike õiguste ja kohustuste (kaubamärgid) teavituskampaania, alustavate ja uute ettevõtete suunaline töö;
2.2.3. Domeeni ajaloo avamine (WHOWAS) – teenuse võimalikkuse analüüs GDPR kontekstis, andmete sailitamise minimaalsus: milliseid andmeid on EISil vaja tulevikku arvestades säilitada?;
2.2.4. Domeeni registreerimise protsessi parendus – kohustusliku haldus- ja tehnilise kontakti nõude vajaduse analüüs, legaldoc vajalikkuse jätkuanlüüs, domeeni registreerimisteenuse osutamisel eIDASe võimaliku rakendamise analüüs;
2.2.5. Kliendi ja kasutajatoe parendamine – klienditoesüsteemi rakendamine;
2.2.6. Domeenivaidluste Komisjoni töö ja protsessi arendamine – protsessi digiteerimine, süstematiseerimine ja võimalusel täiendav automatiseerimine;
2.2.7. Registreerimise teenuste automatiseerimine – domeeni registreeringute automaatne pikendamine registripidajatele, krediidihaldus;
2.2.8. Domeeni pikendamata jatmise p.hjuste analuus (kuidas ja milleks domeeni kasutatakse, kodulehe tegemise õpetus);

3. EISi arendamine

3.1. Tagada finantsstabiilsus ja – jätkusuutlikkus;
3.2. Edendada organisatsioonikultuuri, mis tõmbab ligi talente;
3.3. Domeenikorraldust puudutavate õiguslike regulatsioonide loomises kaasalöömine (interneti sisu üle järelevalve, elektroonilised t'endid jms);
3.4. Piiriülene koostöö (teiste registritega, CENTRi, ICANNga);
3.5. Koostöö edasiarendus CERTi, tarbjakaitse, politsei, prokuratuuri ja kohtutega;
3.6. Valdkonna kompetentsikeskusena tegutsemine;
3.7. Valmistumine gTLD registriteenuste osutamiseks.

4. Koostöö sidusgruppidega

4.1. "Multistakeholder Model" (MSM) ehk sidusrühmade koostöömudeli teadvustamine ja järgimine Eestis
4.2. Uute valismaiste registripidajate hõlvamise kava rakendamine;
4.3. Registripidajate koostöömudeli edasiarendamine (turunduspaketi loomine registripidajatele);
4.4. Välismaiste registripidajate koostöömudeli arendamine;
4.5. RIPE täiskogu -, CENTRi ja RIPE töögruppide korraldamine Eestis;
4.6. IGF NRIna toimimine (Interneti Paeva korraldamine);
4.7. Baltic Domain Day korraldamine 2019.a.

5. Eesti Interneti arendus

5.1. Küberteadliku ja oskusliku ühiskonna kujundamine, interneti arengute teemaliste aruteludele kaasaaitamine (internetihügieen, foorumid, seminarid, Arvamusfestival jms);
5.2. Olla osa Eesti küberjulgeoleku tagajatest;
5.3. .est – töö ICANNis võimaliku vabastamise nimel riigitunnusega tippdomeenina;
5.4. Valdkonna koolituste korraldamine.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi