Kordamisküsimused

Siit leiad valiku näite- ja kordamisküsimusi sertifitseerimistesti sooritamiseks. 
.ee domeeni registreerimisel tuleb registripidajal kontrollida registreerija või tema esindaja isikusamasus  ja tegema kindlaks tema tahte ning sõlmima teenuselepingu kirjalikus või kirjalikult taasesitavas vormis. Registripidajal on kohustus säilitada tõesus, et teenuseleping sõlmiti just selle registreerijaga, millega registreerija nõustus. Samuti tuleb regisripidajal teavitada .ee domeeni registreerijat EIS-i isikuandmete kasutamise alustest.
EIS on registreerija isikuandmete vastutav töötleja ning registripidaja on EIS-i poolt volitatud isikuandmete volitatud töötleja. Registripidajal lasub isikuandmete töötlemisel kohustus järgida registrilepingus sätestatud nõudeid.
Registripidajal tuleb registreerijat informeerida, et kehtivad .ee domeenireeglid on tüüptingimused EIS-i, registreerija ja registripidajate vahelise õigussuhte täitmiseks. Registreerijal on EIS-i ees võetud kohustus järgida kehtivaid domeenireegleid ja EIS veebilehel avaldatud domeenireegleid täpsustavaid juhiseid. Samuti tuleb märkida, et EIS võib nõuda registreerijalt teenuselepingus ning domeeni registreerimise taotluses EIS ees võetud kohustuste täitmist.
Ei saa, halduskontakt saab olla vaid füüsiline isik.
Ei pea, domeeni võib registreerida ka ilma sellele nimeservereid määramata. Sel juhul eksisteerib domeen ainult registri andmebaasis, DNS-is seda ei avalikustata ja kasutada seda võimalik ei ole.
Registripidaja tuleb säilitada dokumente registrilepingu kehtivuse ajal ja 10 (kümne) aasta jooksul pärast registrilepingu lõppemist, v.a nimetatud dokumentide registrilepingu lõppemisel EIS-i valdusesse üle andmisel. Registripidajal on kohustus dokumente kaitsta ka hävimise eest, töötades selleks välja vastavad protseduurid.
Jah, on küll. Registripidajal tuleb oma ettevõttes kehtestada sise-eeskirjad, mis reguleerivad Registripidja töötajate kohustusi isikuandmete töötlemisel, sh nende käideldavuse, salajasuse ja terviklikkuse tagamiseks, sh isikuandmetest varunduskoopiate tegemine, ning kontrollib nimetatud sise-eeskirjade täitmist.